Regulamin Samorządu

Regulamin Samorządu Uczniowskiego
Zespołu Szkół Społecznych nr 3
Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku


§1
1.Samorząd Uczniowski składa się z przedstawicieli klas wybranych z ogółu uczniów poszczególnych klas.
2.Jest organem reprezentującym społeczność uczniów szkoły.

 

§2

1.Kadencja Samorządu Uczniowskiego trwa 1 rok..
2.W skład Samorządu Uczniowskiego wchodzą:

  • przewodniczący,
  • zastępca przewodniczącego,
  • sekretarz .

3.Wybory do SU ogłaszane są przez opiekuna Samorządu Uczniowskiego. Odbywają się na początku roku szkolnego, najpóźniej do 30 września.
4.W wyborach mogą brać udział wszyscy uczniowie.
5.Przewodniczącym zostaje osoba, która otrzyma najwięcej głosów.
6.Kampania wyborcza odbywa się tylko na terenie szkoły.
7.Głosowanie do SU odbywa się w ciągu jednego dnia.
8.Szczegóły wyborów do SU ogłaszane są co roku, przynajmniej dwa tygodnie przed wyborami.

§3
1.Opiekun samorządu powoływany jest przez Dyrektora szkoły. Może być wybrany przez uczniów, po zaakceptowaniu  przez Dyrektora Szkoły .
2.Rolą opiekuna jest koordynowanie pracy samorządu, doradzanie i pomaganie w realizacji zadań oraz inspirowanie uczniów do samodzielnej działalności

 

§4
1.Samorządom Klasowym powierza się następujące dziedziny życia szkolnego:
a)porządek we klasach,
b)przyzwoite zachowanie się podczas lekcji oraz w czasie przerw w klasach i na korytarzach,
c)estetykę pomieszczeń klasowych,
d)pomoc słabszym kolegom w nauce,
e)inicjowanie różnych imprez o randze szkolnej.
2.    Do zakresu działalności Samorządu Uczniowskiego należą:
a)estetyka i czystość w klasach i na korytarzach,
b)organizowanie wieczorków, wycieczek, uroczystości i innych imprez związanych z życiem szkoły,
c)prowadzenie gazetki szkolnej,
d)przestrzeganie zasad współżycia koleżeńskiego.
3 Samorząd Uczniowski jest odpowiedzialny przed Dyrektorem za te dziedziny życia szkolnego, które zostały mu przekazane.

 

§5
1.Uchwały Samorządu Uczniowskiego są prawomocne, o ile zapadły większością głosów w obecności 3/4 członków Samorządu.
2.Do końca czerwca Samorząd Uczniowski składa sprawozdanie ze swojej działalności Dyrektorowi Szkoły.