Z dziejów szkoły

Społeczną Szkołę Podstawową nr 3 w Białymstoku powołało do życia Społeczne Towarzystwo Oświatowe z dniem 1 września 1991 roku. Nadzór pedagogiczny nad działalnością placówki powierzono Kuratorowi Oświaty i Wychowania w Białymstoku.
Szkoła rozpoczęła pracę w trudnych warunkach lokalowych, nie miała własnego budynku dostosowanego do potrzeb placówki oświatowej. Organ prowadzący – Społeczne Towarzystwo Oświatowe ( od marca 1994 roku Białostockie Towarzystwo Oświatowe) wydzierżawiło sale w trzech budynkach przy ulicy Gajowej.  Naukę w szkole rozpoczęło 57 uczniów. Utworzono trzy klasy nauczania początkowego oraz zerówkę. W klasie 0 i I uczyło się po 16 osób , w klasie II -13 i III - 12. Pierwszym dyrektorem Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 został pan Piotr Górski. Kadra Pedagogiczna składała się oprócz dyrektora z czterech osób: pani Grażyny Perkowskiej wychowawczyni klasy I, pani Bożeny Szubzdy (obecnie Niechody) wychowawczyni klasy II, pani Małgorzaty Głoskowskiej wychowawczyni klasy III oraz pani Alicji Kaczyńskiej, która opiekowała się zerówką. W szkole rozpoczęła również działalność świetlica czynna do godziny 16:00.

Nauczyciele nawiązali współpracę z metodykami i wykładowcami Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Wykorzystali aktualną wiedzę pedagogiczną i zorganizowali naukę w systemie blokowym. Odróżnili w ten nowoczesny sposób działalność społecznej szkoły od innych białostockich szkół. Nowatorska była też organizacja przerw miedzylekcyjnych, których ilość i długość zależała od wychowawców. Ponadto wprowadzono zwiększoną liczbę godzin lekcyjnych. Obowiązkowy od I klasy był język angielski, a dla chętnych zorganizowano zajęcia na basenie miejskim.

W 1993 roku Społeczna Szkoła nr 3 doczekała się własnej siedziby przy ulicy Kalinowej 5. Pierwszy września uczniowie powitali w nowo wyremontowanym budynku należącym wcześniej do Przedszkola Miejskiego. Utworzono dziewięć klasopracowni, salę gimnastyczną, świetlicę, bibliotekę, gabinet pielęgniarki i pedagoga. W celu zapewnienia opieki i bezpieczeństwa dzieciom, Rada Szkoły zdecydowała, iż szkoła miała być (i nadal jest) zamykana podczas trwania zajęć lekcyjnych. Placówka rozszerzyła również w tym czasie, stopień organizacyjny tworząc klasy od I do VI. Liczba uczniów zwiększyła się do 110. Również grono pedagogiczne zasilili nowi nauczyciele.

Rok szkolny 1994/1995 przyniósł uczniom Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 zmiany w organizacji pracy. Rada Pedagogiczna w porozumieniu z Radą Szkoły zadecydowała o wprowadzeniu do ramowego planu nauczania drugiego obcego języka – niemieckiego –w klasach V-VIII w wymiarze dwóch godzin tygodniowo oraz jednej godziny zajęć z informatyki w klasach III-VIII. We wszystkich oddziałach zwiększono liczbę godzin wychowania fizycznego do czterech tygodniowo, w tym jedną godzinę przeznaczono na zajęcia na basenie.

Zadania szkoły zostały określone w statucie opracowanym w 1994 roku,  ( zmodyfikowanym i zatwierdzonym uchwałą Zarządu Białostockiego Towarzystwa Oświatowego na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2000 roku). Znalazł się tam zapis o prowadzeniu edukacji ekologicznej w klasach I-III w ramach przedmiotu środowisko społeczno-przyrodnicze, a w kasach IV-VIII wprowadzono nowy przedmiot - ekologię. Powstała pracownia ekologiczna, w której dzieci mogły wykonywać doświadczenia, hodować zwierzęta i rośliny. Wśród uczniów został rozpisany konkurs na logo szkoły, który wygrała Kamila Skowronek. Szkoła uzyskała miano pierwszej zielonej szkoły w Białymstoku.

21 marca 1996 roku po raz pierwszy odbyły się wybory do Samorządu Uczniowskiego. Powołano następujące sekcje, które nazwano ministerstwami.:

•    Ministerstwo Kultury i Rozrywki zajmujące się współorganizacją imprez szkolnych, prowadzeniem konkursów przygotowywanych przez S.U.;
•    Ministerstwo Sportu i Nauki czuwające nad organizowaniem imprez sportowych w szkole, gromadzące informacje o sukcesach sportowych i naukowych kolegów oraz organizujące pomoc dla uczniów z kłopotami w nauce;
•    Ministerstwo Ekonomii prowadzące sprawy finansowe, akcje charytatywne oraz trzymające piecze nad sklepikiem.

Samorząd Uczniowski stał się inicjatorem i wykonawcą wielu pomysłów w szkole, m.in. redagowania i wydawania gazetki szkolnej (pierwszy nakład - 50 egzemplarzy), otwarcia sklepiku uczniowskiego „MIKRO”. Rozpoczęcie działalności sklepiku poprzedziła ogólnoszkolna akcja reklamowa oraz sondaż dotyczący zapotrzebowania na produkty i samych klientów.

19 czerwca 1996 roku o godzinie 16oo po raz pierwszy w historii mury Społecznej Szkoły Podstawowe nr 3 opuścili absolwenci klasy VIII. Społeczność szkolna zorganizowała z tej okazji uroczysty apel. Trzynastu uczniów otrzymało od młodszych kolegów pożegnalną różę.

8 stycznia 1999 roku ogłoszona została ustawa wprowadzająca reformę ustroju szkolnego, która powołała do życia gimnazja. Zarząd Białostockiego Towarzystwa Oświatowego w Białymstoku uchwałą z dnia 30 września 1999 roku utworzył Zespół Szkół Społecznych nr 3 Białostockiego Towarzystwa Oświatowego. W skład zespołu jako odrębne szkoły weszły Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 oraz Społeczne Gimnazjum nr 3. Do nowo powstałego gimnazjum zostało zapisanych 16 pierwszych absolwentów klasy VI szkoły podstawowej. Dyrektorem obu placówek została pani Barbara Galanter-Różańska. Również kadra pedagogiczna pozostała wspólna, liczyła 28 nauczycieli. W obu szkołach uczyło się 120 uczniów.

Zmieniają się czasy i modele wychowania, treści kształcenia i programy. Pozostają jednak wartości ponadczasowe, które szkoła kształci nie tylko w trakcie obowiązkowych zajęć, ale i w działalności pozalekcyjnej. Takimi wartościami są: wychowanie patriotyczne, regionalne i moralne dzieci. Poprzez bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych szkoła stara się pogłębiać zainteresowania, aktywizować i rozwijać uczniów.

Do dnia dzisiejszego uczniowie aktywnie uczestniczą w życiu Białegostoku, nie pozostają bierni na potrzeby świata i dzieci. Kilkakrotnie kwestowali w Finałach Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, włączali się w zbiórkę pieniędzy i zabawek na rzecz Fundacji „ Wszystko dla Dzieci”, „ Pomóż i Ty” „ Zdążyć z Pomocą” , „ Góra Grosza”. W czasie wojny w Kosowie przy pomocy nauczycieli zorganizowali szkolną loterię pod hasłem „STOP – PRZEMOCY, WOJNIE, ŁZOM”. Zebrane w ten sposób pieniądze przeznaczyli na cel „Pomóż dzieciom wojny”. W okresie Świąt Bożego Narodzenia aktywnie włączyli się w białostocką akcję „ Pierwsza Gwiazdka” zorganizowaną przez Stowarzyszenie „ Droga”, pod przewodnictwem ojca Edwarda Konkola. Przeprowadzili świąteczną loterię, sprzedawali świece Caritas, sianko i ozdoby choinkowe. Otoczyli również troską bezdomne zwierzęta z białostockiego schroniska. Akcje charytatywne stały się już tradycją Społecznej Trójki.

19 czerwca 2000 roku społeczność szkolna na uroczystym apelu pożegnała 26 ostatnich absolwentów klas VIII. Była to pierwsza a zarazem ostatnia klasa, która w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 uczyła się osiem lat.

Do dnia 31 sierpnia 2006 r. mury Zespołu Szkół Społecznych nr 3 opuściło 207 absolwentów. Dalszą naukę kontynuują w prestiżowych białostockich szkołach średnich: w Liceum Ogólnokształcącym nr 1, nr 6, nr 3, nr 5, nr 2, nr 4, w liceum plastycznym w Supraślu, liceum katolickim, liceum ekonomicznym, są również osoby, które wybrały licea społeczne.

Na stanowisko dyrektora Społecznej Szkoły Podstawowej byli powoływani kolejno: Piotr Górski (od 01.09.1991 do 02.1997), Marek Danilewicz  (od 02.1997 do 02. 1998 ), Elżbieta Michalska (od 03.1998 do 08.1998 ), Barbara Korecka (od 08.1998 do 08. 1999 ) W sierpnia 1999 roku obowiązki dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 3 w Białymstoku Białostockie Towarzystwo Oświatowe powierzyło pani Barbarze Galanter-Różańskiej. Obecnie (od 08.2005 roku ) funkcję tę sprawuje pani Bożena Niechoda.

W ciągu minionych piętnastu lat Społeczna Trójka, w trakcie realizowania procesu dydaktyczno-wychowawczego, stworzyła szkołę przyjazną uczniom i nauczycielom. Miarą skuteczności nauczania i dobrej pracy wychowawczej są niewątpliwie wysokie rezultaty uzyskiwane przez uczniów Społecznej Trójki w konkursach i olimpiadach regionalnych oraz ogólnopolskich. Szkoła kreując podstawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, wyszła naprzeciw oczekiwaniom młodych ludzi i ich rodziców. Dobre samopoczucie uczniów, grona pedagogicznego i rodziców, poszukiwanie ciekawych form pracy, przeciwdziałanie niepowodzeniom szkolnym stały się ważnym celem szkoły.