Koncepcja pracy Społecznego Przedszkola nr 3

Białostockiego Towarzystwa Oświatowego

 

„W harmonii ze sobą i światem…”

PODSTAWA PRAWNA

Koncepcję pracy i rozwoju przedszkola opracowano na podstawie:

·         Rozporządzenia MEN z dnia 7 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.Nr168, poz.1324)

·         Rozporządzenia MEN z dnia 23 grudnia 2008r. – Podstawa  Programowa Wychowania Przedszkolnego ( Dz. U. z 2009r.,Nr4, poz.17),

·         Statutu Przedszkola nr 3 BTO  

CELE KONCEPCJI PRZEDSZKOLA:

 1. Diagnozowanie umiejętności i wiadomości dzieci, dbałość o ich wszechstronny rozwój;
 2. Rozwijanie u wychowanków takich cech charakteru, jak: dobroć, empatia, otwartość, zaradność, odporność emocjonalna, samodzielność, wiara we własne możliwości, umiejętność współdziałania;
 3. Stwarzanie atmosfery bezpieczeństwa i zaufania w środowisku rodzinnym i przedszkolnym;
 4. Wspomaganie rodziców w wychowaniu dziecka;
 5. Efektywne angażowanie rodziców do realizacji zadań określonych w koncepcji;
 6. Promowanie działalności przedszkola w środowisku lokalnym;
 7. Opracowanie i wdrożenie systemu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
 8. Doskonalenie procesów wspomagania i edukacji dzieci; 

 PRIORYTETY PRZEDSZKOLA

1.  Bezpieczeństwo, miła i serdeczna atmosfera – jest warunkiem zdrowia (psychicznego i fizycznego)oraz prawidłowych postaw dzieci, pracowników i rodziców. Wpływa na tempo rozwoju. Służy   prawidłowej współpracy, wzajemnej akceptacji, poczuciu wartości i zachowaniu dobrego klimatu. Tworzy podstawę do współpracy i zadowolenia.

 • Zdrowy tryb życia: zdrowa żywność, ruch na świeżym powietrzu, wycieczki krajoznawcze, spacery, obserwacje przyrody;
 • Teoretyczne poznawanie zagrożeń i niebezpieczeństw na drodze, w kontaktach z nieznajomymi, na podwórku przedszkolnym i domowym;
 • Nabywanie umiejętności udzielania pierwszej pomocy, prawidłowego zachowania się w czasie wypadku;
 • „Dbam o siebie i o innych” - kierowanie się zasadami bezpieczeństwa i zdrowia;
 • „Ja i moje relacje z innymi” - stwarzanie dziecku właściwej atmosfery wychowawczej opartej na życzliwości, rozumieniu, właściwej akceptacji oraz uczenie go podstawowych umiejętności komunikacyjnych oraz empatii;
 • Współpraca z rodziną dziecka i najbliższym środowiskiem;
 • Aktywny udział rodziców w uroczystościach i imprezach przedszkolnych – kultywowanie tradycji przedszkolnych;
 •  Podnoszenie świadomości pedagogicznej rodziców;

2. Twórczość – wyraża się w aktywności, myśleniu i odkrywaniu.Wpływa na tempo i jakość rozwoju oraz trafność wyborów korzystnych rozwiązań.

 • Wspólna praca i zabawa nauczyciela wraz z dziećmi;
 • Uczestnictwo w dodatkowych zajęciach i kołach zainteresowań organizowanych w przedszkolu;
 • Aktywne uczestnictwo w konkursach plastycznych, muzycznych, teatralnych (reprezentowanie przedszkola na zewnątrz);
 • Kalendarz imprez tematycznie związany z zachowaniem tradycji i porami roku – występy artystyczne dzieci;
 • Wystawy prac plastycznych;
 • Teatrzyki i przedstawienia w wykonaniu dzieci;

3. Samodzielność - dążenie do samorozwoju stanowi podstawę radzenia  sobie w życiu. Przyczynia się do sukcesywnego wykonywania podejmowanych zadań.

 • uczenie się poprzez zabawę;
 • samodzielne poszukiwanie rozwiązań;
 • umiem sam zadbać o swój wygląd;
 • umiem sam myśleć;
 • sam rysuję, śpiewam, tańczę;

4. Wspomaganie rozwoju dziecka –  dążenie do zaspokojenia potrzeb dziecka na miarę jego możliwości                       

 •  Uwzględnianie potrzeb i możliwości psychofizycznych dzieci;
 • "Mam własne spojrzenie na świat" - doskonalenie warunków do wspomagania wszechstronnego rozwoju dziecka, zachęcanie go do twórczego patrzenia na świat, do wdrażania oryginalności metod i form pracy; 

 O NASZYM PRZEDSZKOLU

Społeczne Przedszkole nr 3 BTO do którego uczęszczają dzieci 5 i 6 letnie istnieje od 2006 roku. Jego organem prowadzącym jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe, które poprzez swoje struktury - Zarząd, Komisję Rewizyjną oraz Walne Zgromadzenie - sprawuje nadzór nad działalnością szkoły i pracą dyrektora. Jako jednostka niepubliczna przedszkole utrzymuje się przede wszystkim z wpłat czesnego, dokonywanych przez rodziców i dotacji z budżetu państwa. Placówka mieści się w murowanym, jednopiętrowym budynku przy ulicy Kalinowej 5 i budynek dzieli ze Społeczną Szkołą Podstawową nr 3 BTO oraz Gimnazjum. Uczęszczają do niej dzieci z różnych dzielnic miasta i okolic podmiejskich. Świetlica przedszkolna pracuje od godziny 7.00 do 17.00. Do dyspozycji dzieci i nauczycieli są wyremontowane i dobrze wyposażone sale lekcyjne, świetlicowe, sala muzyczno – taneczna, nowoczesna pracownia komputerowa, a także pracownie warsztatowa i językowa wyposażone w tablice interaktywne, wizualizery, projektory, ponadto:  biblioteka, nowoczesna sala gimnastyczna, stołówka i szkolny sklepik. W ciepłe, słoneczne dni dzieci korzystają z nowo wybudowanego boiska oraz placu zabaw.

Przedszkole zatrudnia wykwalifikowanych nauczycieli. Kadra przedszkola ma bardzo dobry kontakt z dziećmi, rodzicami i środowiskiem lokalnym. W przedszkolu panuje miła, serdeczna i rodzinna atmosfera.

MISJA PRZEDSZKOLA

Hasłem przewodnim przedszkola jest myśl „W harmonii ze sobą i światem”. Główny nacisk kładzie się tu na poznawanie i rozumienie siebie, nabywanie umiejętności społecznych i szeroko pojętej empatii do świata.

W przedszkolu wspierany jest rozwój dziecka, rozpoznaje się i zaspakaja jego potrzeby edukacyjne oraz umożliwia rozwój talentów i zainteresowań.

WIZJA PRZEDSZKOLA

Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej

Przedszkole przygotowuje dzieci do podjęcia nauki w szkole i rozwija ich kompetencje poznawcze. Dzieci zdobywają wiedzę głównie poprzez aktywne poszukiwania i odkrywanie otaczającej je rzeczywistości. Praktycznych umiejętności nabywają w toku działania, są także zachęcane do twórczego rozwiązywania problemów. Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Dzieci uczone są troski o własne zdrowie, zachęca się je do aktywności ruchowej i poznawczej w naturalnym otoczeniu - dzięki temu jednocześnie obserwują i badają przyrodę, odkrywają mądrość jej praw oraz uczą się racjonalnie korzystać z jej naturalnych zasobów dla zdrowia i zaspokojenia własnych potrzeb.

Przedszkole podejmuje także działania na rzecz kształtowania poczucia własnej wartości dziecka. Wprowadza podstawowe zasady funkcjonowania w grupach społecznych poprzez ustalenie praw i obowiązków oraz naukę ich respektowania. Dzieci uczą się współdziałania w grupie, co daje im możliwość doceniania wartości wspólnego dzieła i pracy zespołowej.

Przedszkole prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na najważniejszych wartościach - dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje także: piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, odpowiedzialność, szacunek, tolerancje, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kształtowanie tożsamości narodowej i kulturowej dziecka oparte jest na tradycjach rodzinnych oraz kulturze regionu i narodu.

Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne dostosowane są do możliwości rozwojowych dzieci i prowadzone są na wysokim poziomie. Dzieci mają stworzone warunki do twórczego działania, przyswajają ważne umiejętności przydatne w życiu dorosłego człowieka.

Przedszkole zapewnia opiekę, wychowanie w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa. Dzieci dzięki bogatej ofercie zajęć dodatkowych rozwijają swoje zainteresowania wzbogacając wiedzę o otaczającym świecie.

Wychowankowie mają w nauczycielach wsparcie, a ci każdemu dziecku zapewniają podmiotowe traktowanie i dbają o jego wielostronny rozwój. Pedagodzy w naszym przedszkolu współpracują ze sobą i dzielą się zdobytą wiedzą. Pogodna atmosfera w przedszkolu i życzliwi nauczyciele umiejętnie otaczają opieką wszystkie dzieci.

Nauczyciele znają potrzeby i zainteresowania dzieci oraz posiadają umiejętność atrakcyjnego prowadzenia zajęć. Konstruują ciekawe i bogate oferty zabaw i zadań, są dobrze przygotowani merytoryczne i metodycznie. Poszukują ciekawych rozwiązań, mają wysokie kwalifikacje, pracują z pasją ciągle doskonaląc swoje umiejętności.

Przedszkole ściśle współpracuje z rodzicami, uwzględnia ich potrzeby i oczekiwania. Angażuje rodziców do pracy na rzecz przedszkola. Rodzice są naszymi sojusznikami, a działania nasze są skoordynowane. Wszyscy pracownicy naszej placówki współdziałają ze sobą. Tworzą przyjazną atmosferę, dzięki której dzieci czują się akceptowane i bezpieczne.

Sylwetka absolwenta

Absolwenci naszego przedszkola to dzieci otwarte, twórcze, komunikatywne, przygotowane do podjęcia obowiązków na kolejnym szczeblu edukacji. Znają siebie i swoje możliwości, akceptują odrębność innych, potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji, rozwiązują problemy, dążąc do osiągnięcia sukcesu i radzą sobie z porażkami.

Absolwent przedszkola:

·         Posiada wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;

·         Jest samodzielny;

·         Interesuje się nauką i techniką;

·         Aktywnie podejmuje działania;

·         Zna i respektuje normy społeczne;

·         Jest otwarty na potrzeby innych ludzi;

·         Potrafi współdziałać w zespole;

·         Lubi działania twórcze;

·         Jest wrażliwy na piękno i artystyczne formy przekazu;

·         Zna i akceptuje zasady zdrowego stylu życia;

·         Posiada bogatą wiedze o środowisku przyrodniczym;

·         Wykazuje gotowość do działania na rzecz środowiska przyrodniczego;

·         Ma poczucie bycia Polakiem, Europejczykiem i Obywatelem Świata.

Procesy zachodzące w przedszkolu

Dokonujemy monitoringu indywidualnego rozwoju każdego wychowanka poprzez systematyczne obserwacje przeprowadzane przez każdego nauczyciela pracującego w przedszkolu kilka razy w roku, zebrane w formie portfolia dziecka w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych.

Przedszkole diagnozuje gotowość szkolną dzieci i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka, a także udziela pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

Oferta zajęć prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego, a także poszerza ją o nowatorskie rozwiązania programowe, w tym oparte na idei zrównoważonego rozwoju.

Kadra pedagogiczna przedszkola umożliwia dzieciom rozwój zainteresowań przyrodniczych, naukowych i technicznych oraz indywidualnych talentów. Stosowane rozwiązania metodyczne wykraczają poza katalog tradycyjnych metod wychowania przedszkolnego i obejmują m.in. zabawy badawcze i doświadczenia, metody oparte na teorii integracji sensorycznej, projektu, metody aktywizujące oraz wymagające twórczego myślenia. Nauczyciele współpracują ze sobą i własnym przykładem potwierdzają głoszone wartości, w tym przede wszystkim wartość dobra, współpracy, zasad demokracji oraz przestrzegania praw i odpowiedzialnego wywiązania się z obowiązków. Szczególną uwagę kadra pedagogiczna przywiązuje do otwartości na innych ludzi I problemy pojawiające się w środowisku przyrodniczym i społecznym.

Przedszkole systematycznie zmierza do pełnej realizacji założeń koncepcji, która jest modyfikowana w razie konieczności. Odbywa się to poprzez coroczną analizę jakości pracy przedszkola oraz budowanie i realizację planów pracy na kolejny rok z wykorzystaniem priorytetów określonych w koncepcji i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.

Funkcjonowanie przedszkola w środowisku lokalnym

Przedszkole aktywnie współpracuje z rodzicami w zakresie budowania i realizacji koncepcji swojej pracy. Nauczyciele wspierają rodziców w wychowaniu dzieci oraz pokonywaniu ich trudności wychowawczych i edukacyjnych. Placówka dba o częste kontakty na linii przedszkole-dom i doskonali formy tej współpracy.

Przedszkole podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego, a także w miarę możliwości aktywnie odpowiada na jego potrzeby, m.in. poprzez współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci oraz ekorozwoju.

Kalendarz wydarzeń i uroczystości przedszkolnych pozostaje w ścisłym związku z tradycjami lokalnymi, narodowymi, a także potrzebami środowiskowymi. Przedszkole podkreśla swoją odrębność poprzez wypracowanie i pielęgnowanie własnych tradycji. W środowisku lokalnym promuje swoje działania oraz ideę zrównoważonego rozwoju.

Zarządzanie przedszkolem

Przedszkole zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne w zakresie wychowania przedszkolnego, a także w miarę potrzeb kwalifikacje specjalistyczne: specjalista w zakresie terapii pedagogicznej, logopeda, psycholog, specjalista w zakresie gimnastyki korekcyjnej. W celu demokratycznego i kreatywnego wykonywania zadań i rozwiązywania pojawiających się problemów oraz doskonalenia pracy przedszkola powoływane są zespoły zadaniowe: ds. wychowania, edukacji, promocji, ewaluacji i inne. Kadra tworzy życzliwą atmosferę współdziałania opartą na wypracowanym przez siebie kodeksie etyki zawodowej. Sprawność organizacyjna placówki oparta jest na statucie oraz systemie czytelnych procedur i regulaminów.

Pomieszczenia przedszkolne i ich wyposażenie, w tym środki dydaktyczne, pozwalają na realizację przyjętych programów oraz koncepcji pracy przedszkola. Nowoczesne meble i kąciki zainteresowań, a także atrakcyjne zabawki zachęcają dzieci do swobodnej zabawy. Ogród przedszkolny spełnia wymogi bezpieczeństwa i sprzyja zabawom na świeżym powietrzu oraz prowadzeniu obserwacji przyrodniczych.

Metody pracy:

Aby zrealizować obowiązujące treści programowe, wykorzystujemy metody aktywne, problemowe i twórcze oraz metody tradycyjne. Wszystkie metody pracy z dzieckiem uwzględniają podstawową formę jego aktywności, tj. zabawę. Organizacja pracy nauczyciela z wykorzystaniem wymienionych metod uwzględniać będzie wielostronny rozwój dziecka.

Do metod tych należą m. in.:

• Metoda prof. E. Gruszczyk – Kolczyńskiej – dziecięca matematyka – zabawy matematyczne mające na celu zapewnienie dziecku sukcesów w nauce matematyki;

• Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne – zabawy ruchowe uczące świadomości własnego ciała i otaczającej przestrzeni, nawiązanie kontaktu z innymi za pomocą dotyku i ruchu,

• Opowieść ruchowa,

• Gimnastyka ekspresyjna R. Labana,

• Elementy muzyczne K.Orffa,

• Gimnastyka rytmiczna A. i M. Kniessów,

• Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów i Animatorów KLANZA – zabawy i zajęcia ze wszystkich obszarów edukacyjnych,

• Kinezjologia edukacyjna Dennisona – program ćwiczeń ruchowych, graficznych, relaksacyjnych, aktywizujących proces uczenia się,

• Metoda Dobrego Startu – metody przygotowująca do nauki czytania i pisania: Alfabet Piosenek,

-Śpiewane Litery,

-Wierszyki do Rysowania,

• Relaksacja,

• Techniki parateatralne,

• Bajkoterapia,

• Zabawy paluszkowe,

• Drama,

• Pantomima,

• Burza mózgów – metoda aktywizująca, pobudzająca do aktywnego myślenia i działania.

Codzienne planowanie pracy pedagogicznej uwzględnia:

·         Nasze cele wychowania i edukacji

·         Działania zorientowane na dziecko

·         Aktualne pory roku

·         Święta i uroczystości

·         Tradycje przedszkola

Trudności przystosowawcze dziecka do przedszkola:

·         Bliska więź dziecka z rodzicami

·         Brak samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych

·         Nadopiekuńczość rodziców

·         Liberalne wychowanie

·         Małe poczucie bezpieczeństwa

·         Dysfunkcje rozwojowe

Cele adaptacji:

·         Skrócenie procesu adaptacji dziecka do przedszkola;

·         Ułatwienie dzieciom przekroczenia progu dom – przedszkole;

·         Nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu ułatwienia dalszej współpracy;

·         Uświadomienie rodzicom potrzeb emocjonalnych dzieci;

·         Poznanie się i integracja rodziców i dzieci między sobą;

Pomoc dziecku w adaptacji:

·         Wcześniejsze przyzwyczajanie dziecka do przebywania w nowym miejscu pod opieką wychowawców przedszkola, zabawy integracyjne w przedszkolu z rówieśnikami,

·         Uczenie dziecka w domu czynności samoobsługowych,

·         Oswajanie dziecka z informacją, że w przedszkolu będzie spędzało czas w towarzystwie innych dzieci i pań nauczycielek,

·         Cykl wizyt w przedszkolu –„dni otwarte” oraz „zajęcia adaptacyjne”

·         Zapewnienie dziecka, że będzie odebrane w umówionym terminie,

·         Spokojne rozstanie z dzieckiem, zawarcie umów,

·         Zabawy z dzieckiem w przedszkole w domu – przedstawienie atrakcyjności nowego miejsca pobytu,

·         Akceptacja płaczu dziecka przez rodziców – jako naturalnej, zdrowej reakcji na nową sytuację (nie należy dziecka zawstydzać)

·         Umożliwienie zabrania dziecku ulubionej maskotki lub innego przedmiotu z domu do przedszkola raz w tygodniu w ustalonym przez nauczyciela dniu;

·         Udział dzieci wraz z rodzicami w uroczystościach przedszkolnych organizowanych na terenie placówki: imprezy i uroczystości okolicznościowe (Pasowanie na przedszkolaka, Wigilia klasowa,  Dzień Mamy i Taty, Piknik Rodzinny);

Pomoc dla rodziców:

·         Zapoznanie z literaturą dotyczącą adaptacji i rozwoju emocjonalno społecznego dzieci w wieku przedszkolnym;

·         Przygotowanie arkusza obserwacji dziecka (obserwacja w różnych sytuacjach na terenie przedszkola);

·         Zorganizowanie spotkań w przedszkolu;

Działania podnoszące jakość przedszkola:

Formy nagradzania zachowania zgodnych z regulaminem norm i zasad obowiązujących w grupie:

·         Nagradzanie pochwałą i uznaniem;

·         Darzenie dziecka szczególnym zaufaniem, zwiększając zakres jego samodzielności;

·         Nagradzanie przez sprawianie przyjemności dziecku przez nauczyciela lub kolegów w kontaktach indywidualnych lub na forum całej grupy;

·         Przywilej wykonywania prostych czynności wykazanych przez nauczyciela;

·         Atrakcyjna zabawa w grupie według pomysłu dziecka;

·         System plusów;

Środki zaradcze w przypadku niestosowania się do ustalonych zasad:

·         Tłumaczenie i wyjaśnianie;

·         Ukazywanie następstw postępowania , tłumaczenie dziecku ,aby skłonić go do autorefleksji;

·         Wyrażenie przez nauczyciela swojego smutku i niezadowolenia z powodu zachowania dziecka;

·         Propozycje aktywności mającej na celu rozładowanie negatywnych emocji;

·         Czasowe odebranie przyznanego przywileju;

·         Odsunięcie od zabawy - polecenie wykonania zadania mającego na celu wyciszenie złych emocji;

·         System minusów;

·         Kącik przemyśleń;

Współpraca ze studentami:

Placówka jest otwarta na współpracę z uczelniami kształcącymi kadrę pedagogiczną. Praktyki pedagogiczne w przedszkolu odbywają studenci pedagogiki ogólnej, zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej. Czas odbywania praktyk przynosi korzyści zarówno studentom, jak i ich opiekunom. Są oni zawsze mile widziani, inspirują do działania w innym wymiarze. Wpływa to korzystnie na samoocenę nauczycieli i buduje pozytywny wizerunek przedszkola w środowisku lokalnym.

Współpraca zespołu pedagogicznego:

Rada Pedagogiczna pracuje w zespołach zadaniowych. Są one tworzone na każdy rok szkolny wg umiejętności i predyspozycji poszczególnych nauczycieli W przedszkolu funkcjonują następujące zespoły zadaniowe:

·         Zespół do spraw ewaluacji;

·         Zespół wychowawców;

·         Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli;

·         Promocji przedszkola;

·         Pomocy psychologiczno – pedagogicznej,

Poszczególne zespoły zadaniowe monitorują procesy zachodzące w przedszkolu i udoskonalają je z wykorzystaniem nowoczesnej wiedzy i własnych doświadczeń. Dyrektor i nauczyciele dbają o sprawność systemu i właściwe wykorzystanie zasobów. Ponadto, nauczyciele współpracują ze sobą systematycznie, prowadzą zajęcia koleżeńskie, dzielą się wiedzą i doświadczeniem w ramach Wewnątrzprzedszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.