Plan wychowawczy w przedszkolu

Cele pracy:

  • Integracja zespołu klasowego;
  • Uwrażliwianie na piękno kultury i tradycji oraz sztuki;
  • Zachęcanie do aktywnego wypoczynku;
  • Kultywowanie tradycji narodowych, religijnych i szkolnych wspólnie z klasą i ich rodzicami. 

 

 

Obszar działań wycho-wawczych

 

Zadania wychowawcze

 

Sposoby realizacji

 

Osoby odpowie-

dzialne

Efekty działań wychowawczych

 

Dziecko:

 

Termin realizacji

 

 

 

       Wspomaganie naturalnego rozwoju osobowego uczniów

1. Przygotowanie do pracy w grupie na rzecz klasy

 

 

Rozmowy o zadaniach, obowiązkach, prawach dziecka (ucznia). Utworzenie
i podpisanie klasowego ,,Regulaminu Zerówki”

nauczyciel,

uczeń

- zna prawa i obowiązki ucznia,

- jest świadomy konsekwencji wynikających z nieprzestrzegania regulaminu klasowego

 

 

 

wrzesień

 

 

Udział w pracach na rzecz klasy
i przedszkola;

uczeń

- chętnie pomaga innym dzieciom i nauczycielom

cały rok

 

Wzajemna pomoc;

 

uczeń

cały rok

 

2. Kształtowanie nawyków kulturalnego zachowania się

 

 

 

 

3. Szanowanie siebie i innych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wdrażanie do używania zwrotów grzecznościowych;

uczeń

- używa zwrotów grzecznościowych: dzień dobry, do widzenia, proszę, dziękuję, przepraszam itp.

cały rok

 

Uprzejmy stosunek do nauczycieli, do młodszych i starszych kolegów;

uczeń

cały rok

 

Dbałość o wygląd, ład i porządek
w miejscu pracy, na korytarzu

uczeń

- dba o ład i porządek w miejscu pracy i na korytarzu

cały rok

 

Szanowanie sprzętu przedszkolnego, podręczników i przyborów szkolnych

uczeń

- dba o sprzęt, podręczniki i przybory przedszkolne

cały rok

 

Wdrażanie do bezpiecznych zabaw w domu, na podwórku, w szkole

nauczyciel

- przestrzega zasad bezpiecznej zabawy

cały rok

 

Przypomnienie zasad ruchu drogowego

nauczyciel

- przestrzega zasad ruchu drogowego

wrzesień

 

Przedstawienie zasad zdrowego żywienia

nauczyciel

- wie jak należy zdrowo się odżywiać

cały rok

 

Uświadamianie zagrożenia, jakie niesie współczesny świat

nauczyciel

- uświadamia sobie niebezpieczeństwa, które niesie współczesny świat

cały rok

 

Stosowanie przerw śródlekcyjnych, w zależności od potrzeb uczniów;

 

nauczyciel

- ćwiczy i odpoczywa  w przerwach śródlekcyjnych

 

cały rok

 

Bezpieczeństwo zabaw podczas ferii świątecznych, zimowych i wakacji

 

nauczyciel

- przestrzega bezpieczeństwa podczas ferii świątecznych, zimowych i wakacji

 

cały rok

 

Spotkania ze specjalistami w zakresie bezpieczeństwa:

-Policją

-Strażą Pożarną

-Strażą Miejską

nauczyciel

- umie odpowiednio zachować się na spotkaniach z policjantem, strażnikiem miejskim i strażakiem

- słucha zasad bezpieczeństwa

 

 

wrzesień / październik

 

 

 

Stosowanie ćwiczeń kształtujących prawidłową postawę ciała dziecka

 

nauczyciel

- wykonuje ćwiczenia zaproponowane przez nauczyciela

 

cały rok

 

Rozmowy o konieczności dbania
o właściwa postawę uczniów podczas siedzenia

nauczyciel

- dba o prawidłowa pozycje siedzenia

cały rok

 

Dostosowanie sprzętu (stoliki, krzesła) do wzrostu dziecka

nauczyciel

- siedzi na krześle i przy stoliku dostosowanym do jego wzrostu

wrzesień,
 

 

Wskazywanie potrzeby szanowania czasu i pracy swojej oraz innych ludzi

nauczyciel

- szanuje innych ludzi i ich czas

cały rok

 

 

 

 

 

Pomaganie uczniom w odkrywaniu swoich mocnych i słabych stron

nauczyciel

- wymienia swoje mocne i słabe strony

- pracuje nad słabymi stronami

cały rok

 

 

4 Odkrywanie pasji i zainteresowań

Uświadamianie uczniom istoty zainteresowań w życiu człowieka

nauczyciel

- ma zainteresowania

cały rok

 

                                         

                II Kształtowanie i wzmacnianie postaw prospołecznych

1.Wyrabianie u uczniów poczucia przynależności do  swojej rodziny

 

2. Rozwijanie współpracy
z domem rodzinnym ucznia

 

 

 

 

 

 

3. Zdobywanie podstawowych

umiejętności komunikacyjnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Spotkania i wyjazdy integracyjne

 

 

Podkreślanie wartości rodziny, pogłębianie więzi rodzinnych

nauczyciel

- kocha swoją rodzinę

- okazuje szacunek  i pomoc starszym ludziom

cały rok

 

Wzmacnianie prawidłowych relacji uczniów z rodzicami, rodzeństwem, dziadkami

 

nauczyciel

cały rok

 

Indywidualne rozmowy z rodzicami (informowanie o postępach w nauce
i zachowaniu ucznia)

nauczyciel

- świadomy jest rozmów nauczyciela z rodzicami

cały rok

 

Okresowe zebrania z rodzicami

  nauczyciel

cały rok

 

Organizowanie imprez klasowych

  nauczyciel

- angażuje się w pomoc w organizowaniu imprez klasowych

cały rok

 

Organizowanie zajęć otwartych
z udziałem rodziców.

nauczyciel

- uczestniczy w zajęciach otwartych

wg harmo-

nogramu hospitacji

 

Utrzymywanie telefonicznych kontaktów z rodzicami

  nauczyciel

- świadomy jest rozmów nauczyciela z rodzicami

cały rok

 

Zwracanie uwagi na kulturę słowa

nauczyciel uczeń

-zwraca uwagę na piękne wypowiadanie się

cały rok

 

Kształtowanie odpowiedzialności za słowa i czyny

nauczyciel

-bierze odpowiedzialność za swoje zachowanie i słowa

cały rok

 

Zachęcanie uczniów do częstego korzystania ze zwrotów grzecznościowych i egzekwowanie ich na co dzień

nauczyciel

- używa zwrotów grzecznościowych

cały rok

 

Wskazywanie społecznie akceptowanych zachowań w sytuacjach konfliktowych, wpajanie uczniom konieczności przestrzegania zasady fair-play,

  nauczyciel

- wie co znaczy zwrot fair-play

-przestrzega zasad fair - play

 cały rok

 

Wpajanie zasad prawidłowej dyskusji, pracy w grupach i respektowanie ich

nauczyciel

uczeń

-zna zasady kulturalnej dyskusji

cały rok

 

Wyrabianie asertywności

nauczyciel

-wie co  znaczy być asertywnym

- ćwiczy wyrabianie asertywności

 cały rok

 

Rozmowy na temat tolerancji i poszanowania odmienności innych ludzi

nauczyciel

- szanuje innych ludzi

- rozumie słowo tolerancja

cały rok

 

Wyjazd integracyjny dzieci i rodziców

nauczyciel uczniowie rodzice

- integruje się z klasą

wrzesień

 

Dzień Rodziny

nauczyciel,

uczniowie

rodzice

- przygotowuje występ

 

 maj/ czerwiec

 

   

 

5.Obchody świąt, uroczystości państwowych, szkolnych, religijnych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

nauczyciele, uczniowie

- wie jak zachować się na rozpoczęciu roku

wrzesień

 

Dzień sportu

nauczyciele, uczniowie

- rywalizuje z innymi dziećmi

wrzesień

 

Dzień Edukacji Narodowej

nauczyciele, uczniowie

- umie złożyć życzenia nauczycielom

 

październik

 

Święto Zmarłych

nauczyciel,

uczniowie

 

- pamięta o zmarłych

listopad

 

Dzień Niepodległości

nauczyciele, uczniowie

- słucha opowiadań nauczyciela o Dniu Niepodległości

 listopad

 

Mikołajki

nauczyciel, uczniowie

- zna postać Św. Mikołaja

grudzień

 

Wigilia szkolna

nauczyciele, uczniowie, rodzice

-przygotowuje prezentacje razem ze swoją rodziną

-obchodzi Wigilię i Boże Narodzenie

 grudzień

 

Bal karnawałowy

nauczyciele, uczniowie

- bawi się z innymi dziećmi

styczeń

 

Dzień Babci i Dziadka

nauczyciel, uczniowie,

dziadkowie

-przygotowuje występ

- potrafi okazać szacunek ludziom starszym

styczeń

 

Dzień otwarty

nauczyciele, uczniowie,

rodzice

- przygotowuje prezentacje swoich umiejętności

 marzec

 

Obchody rocznicy śmierci błogosławionego  Jana Pawła II

nauczyciele, uczniowie

- uczestniczy w obchodach śmierci papieża

- zna postać papieża

kwiecień

 

Święta Wielkanocne

nauczyciel, uczniowie

- opowiada o świętach wielkanocnych w swojej rodzinie

kwiecień

 

Święto Konstytucji 3-go Maja

nauczyciele, uczniowie

- wie co to jest konstytucja

 maj

 

 

 

Dzień Dziecka;

nauczyciele, uczniowie

- uczestniczy w zabawach przygotowanych przez nauczyciela

czerwiec

 

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

nauczyciele, uczniowie

- uczestniczy w zakończeniu roku szkolnego

czerwiec

 

 

6. Wychowanie patriotyczne

Rozmowy na temat symboli i tradycji narodowych

nauczyciel

-potrafi wymienić symbole i tradycje narodowe

cały rok

 

 

 

Rozbudzanie zainteresowania historią Polski poprzez realizację  tematyki historycznej

nauczyciel

- słucha opowiadań historycznych przygotowanych przez nauczyciela

cały rok

 

 

7.Udział

w akcjach charytatyw-

nych

Zbiórka zabawek i art. szkolnych
w okresie przedświątecznym dla dzieci potrzebujących pomocy

 

nauczyciel

uczeń

- angażuje się w zbiórkę potrzebnych rzeczy dla potrzebujących ludzi

grudzień

 

 

 

Zbiórka pieniędzy na schronisko

nauczyciel

uczeń

- angażuje się w zbiórkę pieniędzy dla bezdomnych zwierząt

 

marzec

 

 

   III Korygowanie deficytów w celu optymalizacji osiągnięć      edukacyjnych uczniów

1. Doskonalenie procesu nauczania- uczenia się

 

 

Wykorzystanie różnych pomocy naukowych, ze szczególnym uwzględnieniem audiowizualnych

 

nauczyciel

-przyswaja materiał zerówki

 

 

cały rok

 

Wykorzystanie metod aktywizujących pracę ucznia;

nauczyciel

cały rok

 

Badanie gotowości szkolnej ucznia do podjęcia nauki w klasie pierwszej

- diagnoza wstępna

- diagnoza końcowa

nauczyciel

- wypełnia zadania przygotowane przez nauczyciela

 

2 razy w roku

 

Utrwalanie i sprawdzanie wiadomości po przerobieniu danego materiału;

nauczyciel

-potrafi opowiedzieć co było w przerabianym dziale

cały rok

 

Kontrola zeszytów, ćwiczeń i kart pracy;

nauczyciel

- dba o ładny wygląd zeszytów, kart pracy i książek

cały rok

 

Wzbogacenie wyposażenia klasowego.

nauczyciel

- docenia starania nauczyciela

wg możliwości

 

2. Zapobieganie niepowodze-

niom szkolnym, praca

z uczniem zdolnym

i słabszym

 

Diagnozowanie uczniów na podstawie ich umiejętności

nauczyciel

- wie nad czym musi jeszcze popracować

cały rok

 

Indywidualizacja nauczania

nauczyciel

- czuje się doceniony i zauważony

- chętnie zadaje pytania

cały rok

 

Pomoc uczniom słabszym

nauczyciel

-lepiej pracuje i rozumie materiał

cały rok

 

Kangurzątko

uczniowie

- bierze udział w konkursie matematycznym

-rozwija zdolności matematyczne

październik

 

Aktywizowanie uczniów do pomocy przy organizowaniu imprez klasowych

nauczyciel,

uczeń

- chętnie uczestniczy w imprezach przedszkolnych i szkolnych

cały rok

 

Zachęcanie do  uczestnictwa w różnych konkursach klasowych, przedszkolnych i szkolnych

nauczyciel,

 

 

 

cały rok

 

 

 

Wykonywanie dodatkowych zadań

uczeń

-chętnie wykonuje zadania dodatkowe

-rozwija zdolności

cały rok

 

3. Rozwijanie

Czytelnictwa.

Czytanie książek

nauczyciel,

- słucha książek czytanych przez nauczyciela

- opowiada o zdarzeniach, postaciach występujących w danym opowiadaniu lub baśni

raz w  m-cu

 

 

 

uczeń

- wie gdzie jest biblioteka szkolna

cały rok

 

Korzystanie z biblioteki szkolnej

 

 

 


        IV Profilaktyka  zachowań  ryzykownych

1.Uczeń czuje się w przedszkolu bezpiecznie

 

2.Uczeń interesuje się własnym rozwojem i zdrowiem.

 

3. Uczeń żyje w zgodzie z naturą.

Wpajanie zasad bezpieczeństwa obowiązujących w przedszkolu i poza nim.

nauczyciel,

uczeń

- przestrzega zasad bezpieczeństwa

cały rok

 

Nauka właściwego zachowania w sytuacjach zagrożenia

nauczyciel,

 

- umie odpowiednio zachować się w stanach zagrożenia

cały rok

 

Poznawanie podstawowych zasad zdrowego trybu życia

 

uczeń

- zna zasady zdrowego odżywiania

 

 

Zachęcanie uczniów do wybierania

 zdrowej żywności

nauczyciel,

uczeń

- zdrowo się odżywia

cały rok

 

Zapoznanie uczniów z podstawowymi wiadomościami z zakresu ekologii

 

nauczyciel,

uczeń

- wie dlaczego powinien segregować śmieci

- zna podstawowe pojęcia z ekologii

- segreguje śmieci

cały rok

 

Zachęcanie do aktywnego włączania się w akcje ekologiczne

nauczyciel,

uczeń

 

Zachęcanie do aktywnego spędzania czasu wolnego na łonie natury.

nauczyciel,

uczeń

- miło spędza czas wraz z rodziną na łonie natury

cały rok