30 rocznica Konwencji Praw Dziecka

        Każdemu człowiekowi, każdemu dziecku, niezależnie od koloru skóry, wyznania czy pochodzenia, przysługują takie same prawa. Ponad 70 lat temu, 10 grudnia 1948 r., Zgromadzenie Ogólne ONZ przyjęło Powszechną Deklarację Praw Człowieka, najważniejszy dokument dotyczący praw człowieka i pierwszy tego rodzaju dokument przyjęty przez społeczność międzynarodową. 10 grudnia jest obchodzony na całym świecie jako Dzień Praw Człowieka. Celem obchodów jest poszerzenie wiedzy na temat Deklaracji i jej znaczenia dla ludzi na całym świecie. Dzięki Deklaracji powstały struktury prawa międzynarodowego i praw krajowych. Jednak wiele należy jeszcze zrobić, by z praw człowieka korzystali wszyscy ludzie na świecie w równej mierze. Prawa Człowieka należą do nas wszystkich, musimy opowiedzieć się za Powszechną Deklaracją Praw Człowieka, sprawić by stała się częścią nas.

        Również co roku obchodzimy Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka, który jest bardzo istotnym wydarzeniem. Najważniejszym dokumentem dotyczącym praw dziecka jest Konwencja o prawach dziecka uchwalona w 1989 roku przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych i ratyfikowana przez Polskę w 1991 r.

         Polska może poszczycić się bogatą tradycją związaną z promowaniem praw dziecka, począwszy od postaci Janusza Korczaka, cenionego na świecie działacza na rzecz godnego traktowania dzieci, po Ludwika Rajchmana, pomysłodawcę stworzenia międzynarodowej organizacji działającej na rzecz dzieci - UNICEF.

2.            Cele projektu:

 •  Upowszechnienie wiedzy ucznia o prawach człowieka.
 • Pokazanie prawnych mechanizmów demokratycznego dochodzenia racji w obronie praw człowieka i obywatela.
 • Zainicjowanie dyskusji na temat świadomości przestrzegania i łamania praw człowieka na świecie.
 • Nabycie umiejętności korzystania z demokratycznych zasad, reguł i mechanizmów w obronie praw człowieka i obywatela.
 • Analiza przestrzegania praw człowieka w kontekście praw ucznia.
 • Przygotowanie do pracy w grupie, do współdziałania, i współpracy z innymi.
 • Rozwijanie odpowiedzialności za pracę własną i całej grupy.
 • Rozwijanie samodzielności i kreatywności.
 • Zaangażowanie uczniów do podejmowania cyklicznych działań na rzecz obrony i egzekwowania przestrzegania praw człowieka
 • Opracowanie materiałów informacyjnych i udostępnianie ich na stronie internetowej szkoły.
 • Stworzenie uczniom warunków sprzyjających ich włączeniu się w działalność na rzecz szkoły, w połączeniu ze stworzeniem formy spędzania wolnego czasu.
 • Promocja działalności uczniów poza szkolą (lokalna społeczność, media).
 • Kształtowanie umiejętności i zdolności u dzieci dotyczących praw dziecka.
 • Uświadomienie dzieciom, że oprócz praw maja również obowiązki.
 • Kształcenie umiejętności wyrażania swoich uczuć i emocji.
 • Uwrażliwienie dzieci na odmienność innych ludzi.