Rekrutacja

ZASADY  REKRUTACJI NA ROK SZKOLNY 2017/18

 

1. Rekrutacja jest organizowana przez Dyrektora szkoły.

2. Rodzice chcący zapisać  swoje dziecko do szkoły zobowiązani są uzupełnić podanie rekrutacyjne  i dostarczyć je do sekretariatu szkoły ( druk podania  do pobrania).

3. Przyjęcie ucznia do klas nowotworzonych następuje  na podstawie kolejności złożenia podań rekrutacyjnych. Pierwszeństwo mają  rodzeństwa dzieci już uczących się w szkole oraz dzieci  pracowników szkoły.

4. Dyrekcja szkoły może poprosić rodzica wraz z dzieckiem na rozmowę.

5. Dyrektor przy przyjmowaniu dziecka do szkoły może pominąć  kolejność  zgłoszeń w przypadku, gdy jest zaburzona równowaga płci w danej klasie.

6. Rodzice dzieci, które przyjmowane są do klasy zero, zobowiązani są dostarczyć do szkoły kartę oceny dojrzałości szkolnej.

7. Przyjęcie ucznia do  klas istniejących następuje na podstawie rozmowy dyrektora z dzieckiem i jego rodzicem oraz świadectwa ukończenia klasy programowo niższej i opinii wychowawcy klasy, do której uczęszcza  uczeń.  Dyrektor  może  podjąć  decyzję o przeprowadzeniu testu sprawdzającego wiedzę z określonych przedmiotów. W pierwszej kolejności  przyjmowani będą uczniowie  osiągający  bardzo wysokie wyniki w nauce i rodzeństwa dzieci uczących się w naszej szkole.

8. Warunkiem skutecznego zawarcia umowy o naukę jest wpłacenie wpisowego.  Kwota wpisowego nie podlega zwrotowi w przypadku rezygnacji ze szkoły.

9. Rodzice uczniów mających opinie i orzeczenia  poradni psychologiczno-pedagogicznej są zobowiązani do poinformowania o tym fakcie dyrekcję szkoły. Zatajenie takich faktów, może być powodem rozwiązania umowy o naukę dziecka.

10. Szkoła prowadzi rekrutację  do wyczerpania wolnych miejsc w klasach.

 

Podanie rekrutacyjne do pobrania - kliknij TUTAJ