O Projekcie

 

W okresie  01.09.2011 - 30.06.2012r. Białostockie Towarzystwo Oświatowe realizuje w Społecznej Szkole Podstawowej Nr 3 i w Społecznym Gimnazjum Nr 3 projekt pod hasłem "Innowacyjna szkoła - klucz do nowoczesności". Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu IX, Działania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

W ramach projektu realizowane będą następujące zadania:

  1. Poznawanie świata po angielsku - zajęcia w ramach tego zadania będą prowadzone z zastosowaniem innowacyjnej metody nauczania języka angielskiego nastawionej na praktyczne wykorzystanie języka we wszystkich możliwych okolicznościach (poprzez gotowanie, doświadczenia naukowe, odkrywanie świata filmów i kultury). Zajęcia te adresowane są do wszystkich uczniów obu szkół.
  2. Mistrz nad mistrzami - zajęcia skierowane są do uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, obejmują materiał z zakresu nauk przyrodniczo - matematycznych, oparte są na doświadczeniach i działaniach praktycznych.
  3. Szkolny Ośrodek Karier - zajęcia przeznaczone dla uczniów gimnazjum, swoim zakresem obejmują psychologiczny aspekt aktywizacji zawodowej, poznawanie różnych zawodów, przygotowanie do przyszłej pracy, wyszukiwanie źródeł informacji o kierunkach kształcenia i rynku pracy. W ramach tego zadania wszyscy uczniowie posiadający opinię Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej mają indywidualne spotkania z pedagogiem, które pozwolą zwiększyć ich wiarę we własne możliwości.