Płatności

Odwiedziny

Odwiedza nas 26 gości oraz 0 użytkowników.

WSO Szkoły Podstawowej


WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 3 BTO w BIAŁYMSTOKU

TEKST  JEDNOLITY

 

§ 1

CELE OCENIANIA

1. Sprawdzanie i ocenianie wiadomości, umiejętności i postaw uczniów.

2. Ujednolicenie zasad i kryteriów oceniania przez poszczególnych nauczycieli.

3. Monitorowanie postępów uczniów i określanie ich potrzeb.

4. Motywowanie uczniów do odpowiedzialności za udział w procesie uczenia się.

5. Planowanie procesu nauczania i ewaluacji.

6. Porównanie osiągnięć uczniów ze standardami.

7. Motywowanie ucznia do dalszej pracy.

8. Dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 

§ 2

1.    Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców /opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz  o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

2.   Ocenie podlega przyrost wiedzy i umiejętności według kryteriów przedmiotowych lub blokowych opracowanych przez nauczycieli. Aby stopień spełniał funkcję motywującą i wspierającą karierę ucznia, ocenie podlega również wkład pracy oraz możliwości indywidualne ucznia.

3.  Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim  brać pod uwagę wysiłek wkładany przez uczniów w wywiązywaniu się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego- także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

4.  W okresie  pierwszych dwóch tygodni września w klasach V-VIII szkoły podstawowej nauczyciele nie wystawiają ocen niedostatecznych, natomiast w klasach IV-tych szkoły podstawowej przez cały pierwszy miesiąc nauki.

 

§ 3

OCENIANIE I KLASYFIKACJA ŚRÓDROCZNA, ROCZNA

 

1.    W szkole podstawowej  ustala się w roku szkolnym 2 semestry.

2.   W klasach IV - VIII szkoły podstawowej oceny bieżące, śródroczne, oceny klasyfikacyjne oraz końcoworoczne ustala się według następującej skali sześciostopniowej:

1) stopień celujący - 6

2) stopień bardzo dobry - 5

3) stopień dobry - 4

4) stopień dostateczny - 3

5) stopień dopuszczający - 2

6) stopień niedostateczny –1

3. W całej szkole przyjmuje się jednolity przelicznik punktów na oceny w przypadku  sprawdzających prac pisemnych :

1) celujący                       100%-97%

2) bardzo dobry                 96% - 90%

3) dobry                            89%-75%

4) dostateczny                  74%-50%

5) dopuszczający              49%-25%

6) niedostateczny              24% i mniej

4. W szkole nie wystawiane są oceny z plusem i minusem.

5. Uczeń, który otrzymał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim na świadectwie ukończenia szkoły z danych zajęć edukacyjnych otrzymuje ocenę końcową celujący.

 

§ 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE

 

1.Wymagania konieczne na stopień dopuszczający obejmują elementy treści nauczania:

1)  niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i konieczne w dalszej edukacji,

2)  potrzebne w życiu.

2.Wymagania podstawowe na stopień dostateczny obejmują elementy treści:

1)  najważniejsze w uczeniu się danego przedmiotu,

2)  łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,

3)  często powtarzające się w programie nauczania,

4)  dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,

5)  określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych, w podstawach  programowych,

6) głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości.

3.  wymagania rozszerzające na stopień dobry obejmują elementy treści:

1)  istotne w strukturze przedmiotu,

2)  bardziej złożone,

3)  o zakresie przekraczającym wymagania podstawowe,

4) przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu i innych przedmiotów szkolnych,

5) użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,

6) wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów   /przykładów/ znanych z lekcji i podręcznika.

4. wymagania dopełniające  na stopień bardzo dobry obejmują zakres treści określanych programem nauczania. Są to treści:

1) złożone, trudne, ważne do opanowania,

2) wymagające korzystania z różnych źródeł,

3) umożliwiające rozwiązywanie problemów,

4) pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym.

5. wymagania  na stopień celujący obejmują pełny zakres treści określonych w podstawie programowej:

1)  stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,

2)  wynikające z indywidualnych zainteresowań,

3)  zapewniające pełne wykorzystanie  w pełnym zakresie wiadomości w praktyce,

4)  wymagające samodzielnego korzystania z różnych źródeł wiedzy.

6. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do opracowania ze swojego przedmiotu PSO i wymaganiach edukacyjnych  niezbędnych do uzyskania śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych.

 

§ 5

SPOSOBY I NARZĘDZIA REJESTROWANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA

 

1. Zapis w dzienniku internetowym i arkuszach ocen.

2. Analiza próbnych sprawdzianów.

3. Prace klasowe.

1)  Prace klasowe są obowiązkowe. Sprawdzian to praca kontrolująca  wiadomości z więcej niż trzech ostatnich tematów lekcji. Każda taka praca musi być poprzedzona lekcją powtórzeniową.

2)  Ze wszystkich przedmiotów (oprócz artystycznych, religii) obowiązuje minimum jeden sprawdzian w ciągu semestru. O terminie pracy klasowej uczniowie dowiadują się z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. W przypadku nieobecności nauczyciela termin zapowiedzianego sprawdzianu musi być ponownie ustalony po jego powrocie do pracy.

3)   Jeżeli z przyczyn losowych uczeń nie może napisać sprawdzianu z całą klasą, to powinien to uczynić po powrocie do szkoły i uzgodnieniu terminu z nauczycielem. Jeżeli uczeń nie zaliczy pracy klasowej w ustalonym terminie to nauczyciel ma prawo bez zapowiedzi skontrolować jego wiedzę z danego materiału i otrzymana ocena nie podlega poprawianiu. O tym, które sprawdziany uczeń powinien zaliczyć decyduje nauczyciel. Osoba nieobecna na sprawdzianie, z powodu dłuższej absencji  (choroby)  ma możliwość pisania i ewentualnej jego poprawy sprawdzianu w terminie ustalonym przez nauczyciela.

4)  Uczeń ma obowiązek poprawy ocen niedostatecznych i dopuszczających z kartkówek oraz klasówek. Pozostałe oceny według uznania nauczyciela. Oceny może poprawiać w następujących terminach: z kartkówki w ciągu tygodnia, a z pracy klasowej w ciągu dwóch tygodni od otrzymania oceny. Przy wystawianiu ocen śródrocznych i końcoworocznych brane są pod uwagę tylko oceny z popraw.

5)      Uczeń przyłapany na ściąganiu traci możliwość poprawiania sprawdzianu i otrzymuje z niego ocenę niedostateczną.

6)      Uczniowie mogą pisać maksimum trzy prace klasowe w tygodniu.

7)      Nauczyciel zobowiązany jest do sprawdzenia, oddania i omówienia pracy kontrolnej w ciągu dwóch tygodni od daty jej napisania.

8)     Prace klasowe gromadzi prowadzący dany przedmiot nauczyciel i udostępnia do wglądu uczniom i rodzicom. Analizę klasówek, po omówieniu z uczniami, nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły.

4. Kartkówki i odpowiedzi ustne obejmują wiadomości z nie więcej niż trzech ostatnich  tematów lekcji.

5. Piątek jest dniem, w którym nie są zadawane prace domowe.

6. Przy ocenie dłuższych prac pisemnych z bloku humanistycznego, podobnie jak na języku polskim, będzie brana pod uwagę poprawność ortograficzna, językowa i interpunkcyjna.

 

§ 6

OCENA ZACHOWANIA

§ 49

OCENA ZACHOWANIA

 

1. W Społecznej Szkole Podstawowej  nr 3 BTO, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zachowania. Zgodna jest ona z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.

2. Skala ta obejmuje cztery oceny pozytywne: wzorową, bardzo dobrą, dobrą i poprawną oraz dwie oceny negatywne - nieodpowiednią i naganną.

3. Oceny zachowania ucznia dokonuje się, uwzględniając w szczególności:

1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia

2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

3) dbałość o honor i tradycje szkoły

4) dbałość o piękno mowy ojczystej

5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób

6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

7) okazywanie szacunku innym osobom

8) przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole

9) pracę nad rozwojem własnej osobowości, umiejętność naprawiania wyrządzonych krzywd

10) liczbę spóźnień

4. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

5. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia.

6. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły, nie kończy szkoły.

7. Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

8. Szkoła ma prawo zastosować wobec ucznia sprawiającego problemy następujące środki dyscyplinujące:

1) informacja wychowawcy klasy do rodziców

2) wizyta rodziców w szkole i rozmowa z wychowawcą w obecności ucznia

3) wezwanie rodziców do szkoły i rozmowa z Dyrektorem

4) nagana Dyrektora na apelu szkolnym

5) list naganny skierowany do rodziców ucznia

6) usunięcie ze szkoły

9. O ostatecznej decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy decyduje Dyrektor szkoły po uwzględnieniu wszystkich okoliczności oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

10. Szczegółowe zasady uzyskiwania przez ucznia oceny z zachowania określa dokument ”Kryteria ocen z zachowania”

 

§ 7

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

Ocenianie kształtujące jest stosowane w procesie uczenia się na etapie poznawania nowych wiadomości, nabywania umiejętności i sprawdzania osiągnięć. Praca z ocenianiem kształtującym pozwala każdemu, nawet najsłabszemu uczniowi, uwierzyć w siebie, a to z pewnością ułatwia sukces. Ocena kształtująca jest wyrażana w postaci informacji zwrotnej, opisowej, w formie ustnej lub pisemnej (bez oceny w stopniu) i ma wpływu na ocenę semestralną. Może mieć formę oceny nauczycieli oraz samooceny lub oceny koleżeńskiej. Ocenie kształtującej mogą podlegać wybrane formy pracy na lekcji oraz praca domowa, nie podlegają natomiast sprawdziany.

 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE

W KLASACH IV - VIII SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zastosowania oceniania kształtującego co najmniej tyle razy w semestrze, ile godzin przewidziano w tygodniowym planie nauczania danego przedmiotu. W PSO określa szczegółowo, zgodnie ze specyfiką przedmiotu, formy pracy podlegające ocenianiu kształtującemu.

2. Elementami oceniania kształtującego są również:

1). Cele lekcji:

a.       nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia w formie ustnej (na każdej lekcji).

b.      sprawdza, czy uczniowie rozumieją cele (na początku zajęć) i czy zostały one osiągnięte (pod koniec zajęć).

c.       uczniowie mogą uczestniczyć w ich formułowaniu.

2). Wymagania, zwane także „NaCoBeZu”:

a.       są to kryteria osiągania celów (również oceny), czyli to na co będziemy zwracać uwagę i co podlega ocenie.

b.      formułowane są na podstawie celów i zapisywane w zeszycie przedmiotowym lub w formie elektronicznej.

c.       informują ucznia o tym, co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał.

d.      zobowiązują nauczyciela do oceniania tylko tego, co wcześniej zostało ustalone.

e.  „NaCoBeZu” jest formułowane do każdego sprawdzianu i kartkówki, może być formułowane do lekcji, prac domowych, projektów i innych aktywności ucznia.

3). Informacja zwrotna:

Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz w formie ustnej lub pisemnej do jego pracy. Zawiera on:

a.      wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów jego pracy,

b.      wskazuje to, co wymaga poprawienia,

c.      daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,

d.      informuje w jakim kierunku powinien pracować dalej.

4). Ocena koleżeńska:

Uczniowie na podstawie wcześniej ustalonych kryteriów w formie ustnej lub pisemnej  oceniają pracę kolegi lub koleżanki.

5). Samoocena:

Samoocena, jak każda informacja zwrotna w ocenianiu kształtującym zawiera cztery elementy:

a.       co już umiem?

b.      nad czym muszę jeszcze popracować?

c.       co powinienem zmienić w swoim sposobie uczenia się?

d.       jakie powinienem przyjąć postanowienie na przyszłość?

3. Wszystkie elementy oceniania kształtującego nauczyciel ma obowiązek zastosować  każdej klasie minimum raz w roku szkolnym.

4. Ocenianie kształtujące a ocenianie  sumujące:

Nauczyciel nie może jednocześnie stosować oceny kształtującej i sumującej, ale niepodjęcie lub niewykonanie pracy na ocenę kształtującą przez ucznia skutkuje  otrzymaniem oceny niedostatecznej.

Na koniec roku szkolnego nauczyciele przeprowadzają ewaluację oceniania kształtującego poprzez wypełnienie tabeli.

 

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

 

1.Ocenianie kształtujące w nauczaniu zintegrowanym będzie obowiązywało od II semestru w klasie I i cały rok szkolny w klasie II i III.

2.Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zastosowania oceniania kształtującego w odniesieniu do każdego typu edukacji.

3. Częstotliwość stosowania oceny kształtującej:

1) edukacja polonistyczna (wypowiedź pisemna) - co najmniej raz w semestrze- ocena kształtująca w formie pisemnej

2) edukacja matematyczna (zadania tekstowe) - co najmniej raz w semestrze- ocena kształtująca w formie pisemnej

3) inne formy pracy ucznia( np.: dyktanda, pisanie z pamięci, recytacja, czytanie, kartkówka, praca plastyczna, projekty, praca domowa) - co najmniej raz w semestrze- ocena kształtująca w formie pisemnej

4) edukacja muzyczna, plastyczna, ruchowa, język angielski (wybrane aktywności) - co najmniej raz w semestrze- ocena kształtująca w formie ustnej

4.Elementami oceniania kształtującego są:

1) Cele lekcji:

a.       nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia (na każdej lekcji).

b.      sprawdza, czy uczniowie rozumieją cele (na początku zajęć) i czy zostały osiągnięte

c.       (pod koniec zajęć).

d.      uczniowie mogą uczestniczyć w ich formułowaniu.

2) Wymagania, zwane także „NaCoBeZu”:

a.       są to kryteria osiągania celów (również oceny), czyli na co będziemy zwracać uwagę.

b.      formułowane są na podstawie celów.

c.       informują ucznia o tym, co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał.

d.      są dopasowywane do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania.

e.       „NaCoBeZu” jest formułowane do lekcji, prac domowych projektów i innych aktywności ucznia (szczególnie ukierunkowane na estetykę zeszytów, przygotowanie do lekcji, technikę czytania, recytację, lekcje powtórzeniowe)

3) Informacja zwrotna:

Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy, który zawiera:

a.       wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów jego pracy,

b.      wskazuje to, co wymaga poprawienia,

c.       daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,

d.      w jakim kierunku powinien pracować dalej,

Informacja zwrotna powinna być ściśle związana z kryteriami sukcesu określonymi przed zleceniem zadania.

5.      Ocena kształtująca, a ocena sumująca:

Nie można jednocześnie stosować oceny kształtującej i sumującej. Niepodjęcie lub niewykonanie pracy na ocenę kształtującą powinno skutkować otrzymaniem przez ucznia oceny F – nie podejmujesz pracy

6.      Ocena kształtująca w formie pisemnej będzie znajdowała się pod ocenianą w ten sposób pracą ucznia.

 

§ 8

WARUNKI I TRYB UZYSKANIA WYŻSZEJ NIŻ PRZEWIDYWANA OCENA ROCZNA KLASYFIKACYJNA
Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH I ZACHOWANIA

1. Na miesiąc przed końcem semestru uczeń i jego rodzice pisemnie informowani są za pośrednictwem wychowawcy klasy o przewidywanych ocenach niedostatecznych z przedmiotów nauczania i ocenie nieodpowiedniej i   nagannej z zachowania.

2. Najpóźniej na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną rodzice zostają poinformowani przez wychowawcę o proponowanych ocenach z poszczególnych przedmiotów oraz z zachowania. Wychowawca przekazuje informacje na piśmie lub telefonicznie /w razie nieobecności ucznia w szkole/ i odnotowuje ten fakt w dzienniku.

3.Uczeń ma prawo poprawiać ocenę klasyfikacyjną na wyższą. Może to uczynić w przypadku:

1) dłuższej, usprawiedliwionej nieobecności

2) systematycznej i rzetelnej pracy przez cały semestr

3) uzyskania zróżnicowanych ocen cząstkowych

4. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna klasyfikacyjna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych po uzgodnieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami). Nie później jednak niż w terminie  5 dni od zgłoszenia zastrzeżeń. Uczeń który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił, do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie w wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

5. Tryb poprawy oceny klasyfikacyjnej:

1) nauczyciel przedmiotu ustala termin, zakres materiału i formę poprawy oceny

2) nauczyciel informuje (z pisemnym potwierdzeniem) o powyższym trybie ucznia i jego rodziców z tygodniowym wyprzedzeniem.

6. Nauczyciel na wniosek ucznia lub jego rodzica ma obowiązek uzasadnienia wystawionej oceny z przedmiotów. Na prośbę rodzica - pisemnie w terminie 7 dni od daty wpływu pisemnej prośby do dyrektora szkoły.

 

§ 9

EGZAMIN POPRAWKOWY

1. Jeżeli uczeń otrzymał jedną lub dwie oceny niedostateczne na koniec roku szkolnego, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Prośbę o egzamin wnoszą rodzice (prawni opiekunowie), w formie podania do dyrektora szkoły.

2. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych

zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

3. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich .

4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia edukacyjne są zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 10

METODY I FORMY SPRAWDZANIA POSTĘPÓW UCZNIA

1. Formy ustne:

1)      odpowiedzi / dialog, opis, streszczenie, opowiadanie /

2)      wypowiedzi w klasie / określane jako aktywność - sprawozdanie, referat, prezentacje, scenka dramatyczna /

3)       recytacja.

2. Formy pisemne:

1)      prace klasowe

2)      sprawdziany

3)      kartkówki

4)      zadania domowe

5)      dyktanda, pisanie ze słuchu, pisanie z pamięci

6)      testy różnego typu

7)      karty pracy

8)      prace dodatkowe /np. gazetki/.

3. Pomiędzy formą ustną a pisemną, w zależności od typu, znajdują się formy szczegółowe wypowiedzi, jak: własna twórczość, itp.

4. Formy sprawnościowe, doświadczalne, praktyczne:

1)testy sprawnościowe

2)ćwiczenia laboratoryjne

3)prace plastyczne

4)muzykowanie

5)śpiew

6)projekty edukacyjne

7)hodowle

8)doświadczenia.

 

§ 11

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ UCZNIÓW

1. Zespół wyrównawczy.

2. Terapia pedagogiczna

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

4. Czynna współpraca z rodzicami.

5. W razie niepowodzenia w/w metod współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga i rady pedagogicznej.

§ 12

1. Do średniej ocen wlicza się oceny z religii i  języka niemieckiego.

2. Świadectwo z wyróżnieniem otrzymuje uczeń, którego średnia ocen z przedmiotów obowiązkowych, religii i języka niemieckiego wynosi co najmniej 4,75 a ocena z zachowania jest wzorowa lub bardzo dobra.

§ 13

ZWOLNIENIA UCZNIA Z ZAJĘĆ OBOWIĄZKOWYCH

1.    Dyrektor szkoły na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznych), zwalnia do końca danego etapu edukacyjnego ucznia z wadą słuchu, głęboką dysleksją rozwojową, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w tym zespołem Aspargera z nauki drugiego języka obcego.

2.   Dyrektor może zwolnić ucznia na wniosek rodzica w przypadku odpowiednich wskazań medycznych  lub psychologicznych z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki lub technologii informacyjnej. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z tych zajęć jest zbyt długi i nie jest możliwe ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny kwalifikacyjnej w dokumentacji przebiegu nauczania wpisuje się „zwolniony”