Regulamin Rady Szkoły

Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 BTO
Społeczne Gimnazjum nr 3 BTO


I.CELE I ZADANIA RADY SZKOŁY

I.1.Celem Rady Szkoły jest reprezentowanie interesów rodziców oraz podejmowanie działań jako  organu szkoły, wynikających ze statutu Białostockiego Towarzystwa Oświatowego.

I.2.Rada Szkoły realizuje swoje cele , w szczególności poprzez:
a/ pobudzanie aktywności i organizowanie form działalności rodziców na rzecz rozwoju szkoły
b/ zapewnienie rodzicom wpływu na działalność szkoły  poprzez wyrażanie i przekazywanie organom szkoły stanowiska w sprawach związanych z działalnością szkoły
c/ wydawanie opinii w sytuacjach przewidzianych w statucie  szkoły
d/ współdziałanie z innymi organami szkoły dla zapewnienia rodzicom znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych szkoły oraz sposobu i wyników ich realizacji

I.3. Dla wspierania statutowej działalności szkoły Rada może mobilizować rodziców oraz inne osoby do przekazywania środków  finansowych oraz rzeczowych w formie darowizny na rzecz szkoły.
Rada może ustalać cele i zasady wydatkowania przez szkołę  w/w środków.


II.ORGANIZACJA I DZIAŁANIE  RADY  SZKOŁY

II.1. Rada Szkoły składa się  z : Zarządu BTO oraz jednego przedstawiciela z każdej klasy, dyrektora szkoły, jednego przedstawiciela kadry pedagogicznej.
Przewodniczącym Rady Szkoły jest prezes BTO.

II.2. Przedstawiciele klasowi wybierani są spośród rodziców danej klasy w jawnym głosowaniu , zwykłą większością głosów, na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego, przy obecności  co najmniej połowy rodziców.
Przedstawiciel kadry pedagogicznej wybierany jest na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej  w jawnym głosowaniu , zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Rady Pedagogicznej.

II.3.W posiedzeniach Rady Szkoły mogą uczestniczyć  wszyscy rodzice i pracownicy szkoły , przy czym czynne prawo głosu mają  tylko wybrani przedstawiciele lub upoważnione przez nich osoby.

II.4.Czas trwania kadencji:
a/ kadencja  wybieralnego członka Rady  trwa jeden rok szkolny
b/ kadencja wygasa przed  upływem roku szkolnego w przypadku:
-złożenia rezygnacji
-odwołania przez rodziców danej klasy
-ukończenia przez dziecko  nauki w szkole
-odwołania przez  kadrę pedagogiczną swojego przedstawiciela

-    2  -
II.5.Rada Szkoły może tworzyć stałe lub doraźne komisje spośród swoich członków, rodziców i innych osób do wykonania określonych zadań.

II.6.Rada Szkoły zbiera się w miarę potrzeb , nie rzadziej niż co dwa miesiące. Rada zajmuje
stanowisko w poszczególnych kwestiach w formie uchwał, podejmowanych zwykłą większością głosów, przy  obecności co najmniej połowy  liczby członków Rady. W przypadku równej  liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego Rady. Z posiedzenia Rady sporządzany jest protokół.

II.7.Rada przedstawia  roczne sprawozdanie ze swojej działalności na zebraniu ogółu rodziców we wrześniu każdego roku.

II.8.Zebranie ogólne rodziców zwołuje Rada z inicjatywy własnej lub na umotywowany wniosek 1/3 ogółu rodziców, BTO lub Dyrektora szkoły. Z przebiegu zebrania sporządza się
protokół. Przygotowanie  i przeprowadzenie zebrania ogółu rodziców należy do obowiązków Rady.

III.POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

III.1.Rada ma obowiązek powiadamiania rodziców o uchwałach podjętych na posiedzeniach w formie  informacji na tablicy ogłoszeń lub biuletynu Rady Szkoły.

III.2.Rada jest zobowiązana do rozpatrywania skarg i wniosków dotyczących działalności szkoły kierowanych do Rady przez rodziców.

III.3.Zmiany w regulaminie Rady Szkoły uchwalane są na zebraniu ogólnym rodziców w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

III.4.Regulamin wchodzi  w życie z dniem podpisania.