Statut BTO

STATUT
BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO
TEKST JEDNOLITY
Przepisy ogólne

§1


Białostockie Towarzystwo Oświatowe, zwane dalej Towarzystwem, jest stowarzyszeniem prowadzącym różne formy działalności na rzecz wzbogacenia możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży.


§2


1.Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz.U. nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) i niniejszego statutu.

2.Towarzystwo posiada osobowość prawną.

3.Towarzystwo powołane zostało na czas nieokreślony.


§3


1.Towarzystwo działa na terenie województwa podlaskiego. Siedzibą Towarzystwa jest miasto Białystok.

2.Towarzystwo może być członkiem krajowych i zagranicznych organizacji, których cele są zbieżne z celami określonymi w Statucie Towarzystwa.
 


Cele i formy działania

§4


1.Zasadniczym celem Towarzystwa jest zakładanie i prowadzenie szkół i placówek oświatowych.

2.Towarzystwo inicjuje i wspiera działania społeczne zmierzające do wzbogacenia możliwości edukacji dzieci i młodzieży oraz tworzenia warunków ich pełnego rozwoju intelektualnego i fizycznego.


§5


1.Dla realizacji tych celów Towarzystwo może:

1)zakładać i prowadzić niepubliczne placówki oświatowe i szkoły zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

2)organizować kursy przyuczające do zawodu, kwalifikacyjne, doskonalące oraz dla potrzeb własnych

3)organizować odczyty, konferencje, wystawy, pokazy, kolonie, wczasy, obozy i imprezy artystyczne

4)prowadzić działalność wydawniczą

5)współpracować z instytucjami i organizacjami, których cele są zbliżone do celów Towarzystwa

6)popularyzować wiedzę dotyczącą oświaty, kultury i wychowania

7)wspierać działania w dziedzinie kultury zdrowotnej

8)prowadzić działalność gospodarczą, której dochody przeznaczane będą na wspieranie statutowej działalności Towarzystwa

9)rozwijać inne formy działalności, służące wzbogaceniu możliwości edukacyjnych


2.Placówki oświatowe i szkoły prowadzone przez Towarzystwo są zarządzane przy pośrednim udziale ich organów społecznych.

3.Towarzystwo może zatrudniać osoby, dając im w zarząd prowadzone przez siebie szkoły i placówki oświatowe.

 
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§6


Członkowie Towarzystwa dzielą się na:

1)zwyczajnych

2)wspierających

3)honorowych


§7


1.Członkiem zwyczajnym Towarzystwa może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która poprzez złożenie deklaracji zobowiązuje się do działania na rzecz celów Towarzystwa i przestrzegania postanowień jego Statutu oraz została przyjęta w poczet członków przez Zarząd Towarzystwa.

2.Członkiem wspierającym może być osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej lub osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która zadeklaruje na cele Towarzystwa pomoc finansową lub rzeczową. Status członka wspierającego nadaje Zarząd Towarzystwa.

3.Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w realizację celów Towarzystwa lub w inny, szczególny sposób zasłużyła się Towarzystwu. Status członka honorowego nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu Towarzystwa.


§8


1.Członkostwo wygasa wskutek śmierci członka, utraty pełnej zdolności do czynności prawnych osoby fizycznej, ustania osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

2.Członek zostaje wykluczony z Towarzystwa w przypadku utraty praw publicznych.

3.Wykreślenie członka z Towarzystwa następuje wskutek:

1)dobrowolnego wystąpienia złożonego na piśmie

2)niepłacenia składek przez okres 12 miesięcy


§9


Członek zwyczajny ma prawo:

1)wybierać i być wybieranym do władz Towarzystwa

2)korzystać z urządzeń, świadczeń i pomocy Towarzystwa

3)zgłaszać wnioski i opinie w sprawach dotyczących działalności Towarzystwa

4)uczestniczyć w pracach Walnego Zgromadzenia


§10


Członkowie wspierający i honorowi mają te same prawa co członkowie zwyczajni z wyjątkiem praw wyborczych, a na Walnym Zgromadzeniu dysponują tylko głosem doradczym.


§11


1.Obowiązkiem członków Towarzystwa jest aktywne uczestnictwo w pracach Towarzystwa.

2.Członkowie zwyczajni zobowiązani są nadto do:

1)postępowania zgodnie ze Statutem, regulaminami i uchwałami władz Towarzystwa

2)opłacania składek członkowskich


 
Władze Towarzystwa

§12


Władzami Towarzystwa są:

1) Walne Zgromadzenie Członków

2) Zarząd

3) Komisja Rewizyjna


§13


Kadencja wszystkich władz Towarzystwa, pochodzących z wyboru trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym z nieograniczonej listy kandydatów.


 
Walne Zgromadzenie

§14


1. Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Towarzystwa.

2. Walne Zgromadzenie jest zwoływane przez Zarząd.

3. 3. Zwyczajne walne Zgromadzenie powinno odbyć się raz w roku w terminie do 30 listopada.

4. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być zwołane z ważnych powodów w każdym czasie.

5. Zarząd obowiązany jest zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na żądanie:

1)Komisji Rewizyjnej

2)grupy członków liczącej nie mniej niż 10% ogólnej liczby członków

6. Żądanie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia powinno być zgłoszone pisemnie, z podaniem celu jego zwołania.

7. W wypadku wskazanym w ustępie 5 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje w ciągu 21dni od dnia wpływu żądania jego zwołania.

8. Jeżeli w terminie ustalonym w ustępie 7 Zarząd nie zwoła Walnego Zgromadzenia, zwołuje je Komisja Rewizyjna.

9. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków pisemnie na 2 tygodnie przed terminem jego zwołania.

10.Komisja Rewizyjna lub grupa członków licząca nie mniej niż 10% ogólnej liczby członków mogą do czasu rozpoczęcia Walnego Zgromadzenia wnieść uzupełnienie porządku obrad, jeżeli zostanie to podjęte zwykłą większością głosów.


 §15


Członkowie niebędący osobami fizycznymi uczestniczą w Walnym Zgromadzeniu przez ustanowionych w tym celu pełnomocników.


§16


Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1. ustalanie kierunków działania Towarzystwa

2. rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej

3. udzielanie absolutorium władzom Towarzystwa

4. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej

5. uchwalanie zmian Statutu Towarzystwa

6. ustalanie wysokości składek członkowskich

7. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego

8. rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu i Komisji Rewizyjnej

9. podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku

10. uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia

11. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia i obciążenia nieruchomości

12.podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania przez Towarzystwo zobowiązań o wartości przekraczającej 10% rocznego budżetu szkoły

13. podejmowanie uchwał w sprawie powołania i likwidacji placówek oświatowych i szkół

14. podejmowanie uchwał w innych sprawach wymagających decyzji Walnego Zgromadzenia


§17


1.Walne Zgromadzenie może podejmować wiążące uchwały tyko w sprawach objętych jego porządkiem obrad.

2.Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem §28 i §29.

 
Zarząd Towarzystwa

§18


1.Zarząd kieruje działalnością Towarzystwa i reprezentuje je na zewnątrz.

2.Zarząd składa się z 3-5 osób, w tym Prezesa i jego Zastępcy, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Towarzystwa.


§19


W zakresie działania Zarządu wchodzą wszelkie sprawy niezastrzeżone w Statucie Walnemu Zgromadzeniu i innym władzom Towarzystwa, a w szczególności:

1. realizacja uchwał Walnego Zgromadzenia

2. reprezentowanie Towarzystwa wobec jego członków i osób trzecich

3. powoływanie i odwoływanie zespołów i komisji w celu wykonywania zadań statutowych oraz uchwalanie zasad ich działalności

4. przyjmowanie w poczet członków oraz wykluczanie i wykreślanie z listy członków Towarzystwa

5. zarządzanie majątkiem Towarzystwa

6. zwoływanie Walnego Zgromadzenia

  6.1 składanie sprawozdań z działalności Zarządu na Walnym Zgromadzeniu

 7. zapewnienie warunków działalności władzom Towarzystwa

 8. nadzorowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Towarzystwo oraz zatwierdzanie ich statutów

 9. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Towarzystwa do innych organizacji

10. wnioskowanie do Walnego Zgromadzenia o nadanie statusu członka honorowego

 
§20


Od uchwał Zarządu, podjętych w sprawach członkowskich przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia.

§21

Uchwały Zarządu podejmowane są zwykłą większością głosów. Przy równowadze głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.

§22


Do składania w imieniu Towarzystwa oświadczeń woli dotyczących czynności prawnych obejmujących rozporządzenie prawem oraz zobowiązanie do świadczenia wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub jego zastępcy.

Komisja Rewizyjna
 
§23


1. Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolną Towarzystwa.

2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób, wybieranych przez Walne Zgromadzenie spośród członków Towarzystwa.

3. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Towarzystwa.


§24


W zakres działania Komisji Rewizyjnej wchodzi:

1. kontrolowanie co najmniej raz do roku całokształtu działalności statutowej i gospodarki finansowej Towarzystwa

2.przedstawianie Zarządowi wniosków z przeprowadzonych kontroli oraz żądanie od kontrolowanych sprawozdań z realizacji wniosków pokontrolnych

3.przedstawianie Walnemu zgromadzeniu sprawozdań ze swojej działalności

4 przeprowadzanie innych działań kontrolno-sprawdzających zleconych przez Walne Zgromadzenie, wnioskowanych przez Zarząd lub grupę członków liczącą nie mniej niż 10% ogólnej liczby członków Towarzystwa

 
§25


1. Komisja Rewizyjna ma prawo żądać od Zarządu, członków i pracowników Towarzystwa wyjaśnień i sprawozdań, przeglądając księgi i dokumenty oraz sprawdzać stan majątku Towarzystwa.

2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.


Majątek i fundusze Towarzystwa

§26


1.Majątek Towarzystwa stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

2.Fundusze towarzystwa pochodzą z:

1)wpływów ze składek członkowskich

2)dochodów z majątku ruchomego i nieruchomego

3)wpływów z działalności statutowej

4)darowizn, zapisów i dotacji

5)dochodów z działalności gospodarczej

 

§27


Okresem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy.


Zmiany statutu i rozwiązanie Towarzystwa

§28


Decyzję o zmianach w statucie może podejmować tylko Walne Zgromadzenie większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§29


Decyzję o rozwiązaniu Towarzystwa i przeznaczeniu jego majątku podejmuje Walne Zgromadzeniewiększością3/4głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych  do głosowania.

 

Postanowienia końcowe,

§30


W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach.


Statut zatwierdzono przez Walne Zgromadzenie BTO w dniu 15.05.2003 r.

Zmiany wprowadzono 24.10.2006 r.