WSO Nauczania ZintegrowanegoWEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA
W NAUCZANIU ZINTEGROWANYM
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ Nr 3 BTO


§ 1


1.Ocena okresowa i roczna z postępów w nauce i zachowania jest oceną opisową.

2.Oceny opisowe konstruuje się na podstawie notatek z obserwacji ucznia i wpisów ocen do dziennika.

3.Ocenę z języka obcego, zajęć komputerowych, szachów, religii i rytmiki ustala nauczyciel uczący zgodnie z kryteriami oceniania nauczania tego przedmiotu.

4. Osiągnięcia uczniów klas I -III są oceniane na bieżąco przez nauczyciela. Do nich należy zaliczyć:
      1) ciche czytanie
      2) głośne czytanie
      3) przepisywanie
      4) pisanie ze słuchu
      5) pisanie z pamięci
      6) wypowiedzi ustne
      7) wypowiedzi pisemne
      8) recytacja
      9) samodzielne zdobywanie wiadomości , lektura
    10)dostrzeganie zjawisk przyrodniczych
    11)liczenie pamięciowe
    12) wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych
    13) układanie zadań
    14) przeprowadzanie pomiarów
    15) stosowanie technik plastycznych i technicznych
    16) dokładność i estetyka wykonania prac
    17) wiedza o sztuce
    18) śpiewanie
    19) czytanie i zapisywanie nut, rozpoznawanie utworów muzycznych
    20) wykonywanie ćwiczeń gimnastycznych
    21) zaangażowanie
    22) aktywność na lekcji
    23) praca w zespole

5. Pisanie ze słuchu lub z pamięci przeprowadza się 2 razy w miesiącu.

6. Zadania domowe oceniane są w formie oceny ustnej lub pisemnej.

7. Ostatni piątek każdego miesiąca jest dniem, w którym nie są zadawane prace domowe.

8. Zasady przeprowadzania sprawdzianów.

    1) Przed każdym pisemnym sprawdzianem wiadomości, nauczyciel podaje zagadnienia powtórzeniowe tydzień przed sprawdzianami utrwala przerobiony materiał.
    2) Sprawdziany integrujące treści polonistyczne, przyrodnicze i matematyczne przeprowadzane są przynajmniej 4 razy w roku.
    3) Prace klasowe gromadzi prowadzący dany przedmiot nauczyciel i udostępnia do wglądu uczniom i rodzicom. Analizę klasówek, po omówieniu z uczniami, nauczyciel przekazuje dyrektorowi szkoły.

9.  Nauczyciele na początku roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców /opiekunów/ o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o sposobach sprawdzania osiągnięć uczniów.

10. Ocenie podlega przyrost wiedzy i umiejętności według kryteriów przedmiotowych lub blokowych opracowanych przez nauczycieli. Aby stopień spełniał funkcję motywującą i wspierającą karierę ucznia, ocenie podlega również wkład pracy oraz możliwości indywidualne ucznia.
 § 2


1. W szkole ustala się w roku szkolnym 2 semestry.

2. Oceny bieżące w trakcie roku szkolnego wyrażone są literowo A, B, C, D, E F , gdzie A jest oceną najwyższą, a F najniższą i oznaczają:

    A – wspaniale

    B – bardzo dobrze

    C – dobrze

    D – postaraj się bardziej

    E – pracuj więcej

    F – nie podejmujesz pracy

3. Dopuszcza się wstawianie ocen cząstkowych ze znakiem „+” i „-„

4. W klasach I – III szkole podstawowejoceny śródroczne oraz ocena końcoworoczna i klasyfikacyjna są ocenami opisowymi.

    1) Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe
i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem zdolności.

5. W celu złagodzenia skutków trudnego przejścia na kolejny etap edukacyjny wprowadza się w trakcie trwania II semestru klasy III ocenę cyfrową, jaka funkcjonuje na wyższych etapach edukacji. Ocena końcoworoczna na świadectwie jest w dalszym ciągu oceną opisową.

6. W szkole przyjmuje się jednolity przelicznik punktów na oceny w przypadku sprawdzających prac pisemnych :

    1) A    100%-97%

    2) B    96% - 90%

    3) C    89%-75%

    4) D    74%-50%

    5) E    49%-25%

    6) F    24% i mniej

§ 3

PROMOCJA W KLASACH I - III SZKOŁY PODSTAWOWEJ


1.Na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

2.W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ( prawnych opiekunów) ucznia.

§ 4

SPOSOBY KORYGOWANIA NIEPOWODZEŃ UCZNIÓW


1. Zespół wyrównawczy.

2. Terapia pedagogiczna

3. Współpraca z pedagogiem szkolnym.

4. Czynna współpraca z rodzicami.

5. W razie niepowodzenia w/w metod współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną na wniosek wychowawcy klasy, pedagoga i rady pedagogicznej.

 


§ 5

KRYTERIA OCENY Z ZACHOWANIA


1. Ocena z zachowania w kl. I- III wyrażona jest literowo: A, B, C, D, E, F, gdzie litery oznaczają,
że uczeń:

    1) A:

KULTURA OSOBISTA I KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI;
Zna i przestrzega zasad współżycia: koleżeński, uczynny, wrażliwy na krzywdę innych.
Zna i nawykowo stosuje zasady grzecznościowe.
Z szacunkiem i życzliwością odnosi się do nauczycieli i innych pracowników szkoły.
Kulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach, w miejscach publicznych, daje przykład innym.
Swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych.
Szanuje i dba o mienie własne, szkolne i cudze.
Umiejętnie radzi sobie w sytuacjach konfliktowych.
Aktywnie i zgodnie współpracuje w grupie.

ZAANGAŻOWANIE:
Wzorowo wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
Wzorowo prowadzi zeszyty i dba o estetykę swoich przyborów szkolnych.
Aktywnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
Wzorowo wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.
Bierze aktywny udział w prowadzonych zajęciach.
Nie otrzymał czarnych i zielonych punktów za zachowanie.

    2) B:

KULTURA OSOBISTA I KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI:
Przestrzega podstawowych zasad współżycia.
Zna i często stosuje podstawowe nawyki grzecznościowe.
Z szacunkiem odnosi się do wszystkich pracowników szkoły.
Kulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych.
Swoim zachowaniem nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych.
Szanuje mienie swoje, szkolne i cudze.
Radzi sobie w sytuacjach konfliktowych.
Zgodnie współpracuje w grupie.

ZAANGAŻOWANIE:
Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
Starannie prowadzi zeszyty i dba o estetykę swoich przyborów szkolnych.
Chętnie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
Wypełnia bardzo dobrze obowiązki dyżurnego
Aktywnie uczestniczy w prowadzonych zajęciach.
Nie otrzymał więcej niż dwa zielone punkty za zachowanie.

    3) C:

KULTURA OSOBISTA I KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI :
Swoim zachowaniem tylko sporadycznie wykracza poza normy podstawowych zasad współżycia.
Jego zachowanie i kultura nie budzą większych zastrzeżeń.
Poprawnie odnosi się do wszystkich pracowników szkoły.
Odpowiednio zachowuje się w klasie na przerwach i w miejscach publicznych.
Świadomie nie naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych.
Nie niszczy mienia szkolnego, własnego i cudzego.

 ZAANGAŻOWANIE:
Wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
Poprawnie prowadzi zeszyty i dba o swoje przybory szkolne.
Wypełnia obowiązki zlecone przez nauczyciela.
Nie zawsze wypełnia obowiązki dyżurnego.
Uczestniczy w prowadzonych zajęciach.
Otrzymał więcej niż dwa zielone punkty za zachowanie.

    4) D:

KULTURA OSOBISTA I KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI :
Często wykracza swoim zachowaniem poza normy podstawowych zasad współżycia.
Nie zawsze przestrzega zasad grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
Zdarza się, że niekulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych.
Zdarza się , że swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych.
Niekiedy niszczy mienie swoje, szkolne i cudze.

ZAANGAŻOWANIE:
Często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
Niedbale prowadzi zeszyty przedmiotowe, nie dba o przybory szkolne.
Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
Często nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.
Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
Otrzymał czarny punkt za zachowanie.

    5) E

KULTURA OSOBISTA I KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI :
Często wykracza swoim zachowaniem poza normy podstawowych zasad współżycia.
Nie przestrzega zasad grzecznościowych w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami.
Niekulturalnie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych.
Swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu swojemu i innych.
Niekiedy niszczy mienie swoje, szkolne i cudze.

ZAANGAŻOWANIE:
Często nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
Niedbale prowadzi zeszyty przedmiotowe, nie dba o przybory szkolne.
Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
Często nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.
Często przeszkadza w prowadzeniu lekcji.
Otrzymał dwa czarne punkty za zachowanie.

    6) F:

KULTURA OSOBISTA I KONTAKTY Z RÓWIEŚNIKAMI :
Nagminnie wykracza swoim zachowaniem poza obowiązujące normy współżycia.
Niekulturalnie zachowuje się wobec pracowników szkoły.
Niewłaściwie zachowuje się w klasie, na przerwach i w miejscach publicznych.
Świadomie zagraża swoim zachowaniem bezpieczeństwu swojemu i innych.
Celowo niszczy mienie szkolne, własne i cudze.

ZAANGAŻOWANIE:
Systematycznie nie wywiązuje się z obowiązków szkolnych.
Unika prowadzenia zeszytów, niszczy własne przybory szkolne.
Nie uczestniczy w życiu klasy i szkoły.
Nie wypełnia obowiązków dyżurnego.
Świadomie przeszkadza w prowadzeniu zajęć.

Otrzymał więcej niż dwa czarne punkty za zachowanie.

Ocenę literową zachowania sporządza się raz w miesiącu na podstawie obserwacji ucznia i codziennie przyznawanych punktów na tablicy w klasie, oraz kropek, które są zaznaczane w tabeli znajdującej się w ,,zeszycie kontaktów’’.

punkt czerwony- zachowanie wzorowe (0- 1 MINUS)

punkt zielony- ostrzeżenie (2 MINUSY)

punkt czarny- zachowanie niewłaściwe (3 I WIĘCEJ MINUSÓW)

 


§ 6

NAGRODY I KARY


1. Nagrody

    1) Ustna pochwała na forum klasy.
    2) Przyznanie czerwonego punktu za zachowanie.
    3) Pisemna pochwała z powiadomieniem rodziców.
    4) Bezpośrednia informacja do rodziców/ np. telefon do rodziców
    5) Ustna pochwała na apelu.
    6) List pochwalny do rodziców.

2. Kary

    1) Ustne upomnienie na forum klasy.
    2)Przyznanie zielonego lub czarnego punktu za zachowanie.
    3) Pisemna uwaga z powiadomieniem rodziców/ opis oraz prośba o interwencję
    4) Bezpośrednia informacja do rodziców.
    5) Ustne upomnienie przez Dyrektora szkoły.
    6) Pisemna nagana z ostrzeżeniem.
    7) Zakaz udziału ucznia w najbliższej imprezie klasowej lub szkolnej.

3. Przy wymierzeniu kary

    1) musi wystąpić element zadośćuczynienia,
    2) okolicznością łagodzącą jest przyznanie się do winy,
    3) w szczególnych przypadkach, odbiegających od norm życia społecznego nie ma zastosowania kolejność kar.

 


§ 7

KRYTERIA OCENY WIADOMOŚCI I UMIEJĘTNOŚCI UCZNIÓW


1. EDUKACJA POLONISTYCZNA

    1) MÓWIENIE

A – Wypowiada się na dany temat swobodnie, ma bogate słownictwo, potrafi uzasadnić swoją wypowiedź, zilustrować ją np. obrazkiem, fragmentem książki itp.

B – Konstruuje wypowiedź wielozdaniową, spójną logicznie, stosuje nowo poznane zwroty.

C – Wypowiada się na dany temat kilkoma prostymi zdaniami stosując poprawne formy gramatyczne.

D – Odpowiada na pytanie zdaniem pojedynczym.

E – Odpowiada na pytanie pojedynczym wyrazem, ma ubogie słownictwo.

F – Nie odpowiada na pytanie nauczyciela, nie wypowiada się samodzielnie na zadany temat.

 

    2) SŁUCHANIE


A – Uważnie słucha i potrafi samodzielnie interpretować podane informacje, stosuje zdobyte wiadomości w praktyce.

B – Słucha uważnie i bardzo dobrze wykonuje polecenia po wysłuchaniu instrukcji.

C – Słucha uważnie, stawia pytania i udziela odpowiedzi w toku prowadzonej rozmowy.

D – Nie zawsze słucha uważnie, potrzebuje pomocy w wykonaniu zadania według instrukcji.

E – Nie zawsze słucha uważnie, ma problemy z wykonaniem zadania według instrukcji.

F – Nie potrafi słuchać i nie wykonuje poleceń.


    3) PISANIE

Przy ocenie umiejętności z pisania bierzemy pod uwagę poprawność ortograficzną. Zmiękczenia oraz pisownia ę, ą w klasach I- II nie będą traktowane jako błędy ortograficzne ze względu na niewyćwiczoną umiejętność ich stosowania. Przyjmuje się w ocenianiu 2 zmiękczenia = jeden błąd ortograficzny

    a) Przepisywanie tekstu
    b) Pisanie z pamięci
    c) Pisanie ze słuchu (dotyczy klasy II i III)

A – brak błędów ortograficznych, dopuszcza się pojedyncze błędy interpunkcyjne i literowe

B – 1, 2 błędy ortograficzne

C – 3, 4 błędy

D – 5, 7 błędów

E – 8, 10 błędów

F – 11 i więcej błędów

    d) Wypowiedź pisemna (dotyczy klasy II i III)

A – Logiczna, spójna, kilkuzdaniowa wypowiedź, skonstruowana bezbłędnie pod względem ortograficznym. Dopuszcza się pojedyncze błędy interpunkcyjne i literowe.

B – Wypowiedź kilkuzdaniowa, poprawna pod względem stylistycznym, gramatycznym i ortograficznym, z drobnymi błędami.

C – Wypowiedź kilkuzdaniowa, poprawna pod względem stylistycznym, do 4 błędów.

D – Wypowiedź kilkuzdaniowa, zdania z błędami ortograficznymi, stylistycznymi i gramatycznymi, do 8 błędów.

E – Wypowiedź kilkuzdaniowa, liczne błędy

F – Brak poprawnie zbudowanego choć jednego zdania.


    4) CZYTANIE

Ocenie podlega technika czytania nowego tekstu oraz czytanie tekstu wyuczonego.

 

KLASA I


A – Czyta płynnie, stara się właściwie intonować i modulować głos,rozumie czytany tekst.

B – Czyta płynnie wyrazy i krótkie zdania.

C – Czyta sprawnie krótkie wyrazy i sylabizuje dłuższe.

D –Czyta w wolnym tempie, głoskując.

E – Analizuje i syntetyzuje wyrazy poprawnie, z niewielkimi błędami.

F – Nie podejmuje zadania.

 

KLASA II


A – Czyta płynnie, z właściwą intonacją, modulacją głosu, w odpowiednim tempie, przy całkowitym rozumieniu tekstu.

B – Czyta płynnie, w odpowiednim tempie, przy rozumieniu tekstu.

C – Czyta płynnie krótkie zdania, przy jednoczesnym rozumieniu tekstu.

D – Sylabizuje w wolnym tempie przy rozumieniu tekstu.

E – Głoskuje w wolnym tempie, zniekształca wyrazy.

F – Nie podejmuje zadania.

 

KLASA III

A – Bezbłędnie, biegle czyta każdy tekst.

B – Czyta płynnie, z właściwą intonacją, modulacją głosu, w odpowiednim tempie, przy całkowitym rozumieniu tekstu.

C– Czyta płynnie krótkie zdania przy rozumieniu tekstu.

D – Sylabizuje dłuższe wyrazy, płynnie czyta krótkie wyrazy, rozumietekst, wolne tempo.

E – Sylabizuje w wolnym tempie, zniekształca wyrazy

F – Nie podejmuje zadania.


    EDUKACJA PRZYRODNICZA

A – Posiada rozległą wiedzę i umiejętności o środowisku przyrodniczym i umie je przekazać kolegom

B – Posiada dużą wiedzę o przyrodzie.

C – Posiada ogólną wiedzę o zjawiskach społeczno - przyrodniczych, nie zawsze umie ją zastosować w praktyce.

D – Posiada małą wiedzę o otaczającym go środowisku przyrodniczym.

E – Podejmuje działania w kierunku poznania otaczającego go świata, nie zawsze rozumie zachodzące zjawiska.

F – Poziom wiedzy i umiejętności uniemożliwia zrozumienie otaczającego świata.


    EDUKACJA SPOŁECZNA

A - wzorowo zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, znaprawa i obowiązki ucznia, symbole narodowe, najbliższą okolicę, odróżnia dobro od zła;

B - bardzo dobrze zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, znaprawa i obowiązki ucznia, symbole narodowe, najbliższą okolicę, odróżnia dobro od zła;

C - dobrze zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, znaprawa i obowiązki ucznia, symbole narodowe, najbliższą okolicę, odróżnia dobro od zła;

D - nie zawsze poprawnie zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, słabo znaprawa i obowiązki ucznia, symbole narodowe, najbliższą okolicę, zazwyczaj odróżnia dobro od zła;

E - często nie poprawnie zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, bardzo słabo znaprawa i obowiązki ucznia, symbole narodowe, najbliższą okolicę, ma problemy z odróżnianiem dobra od zła;

F - nie poprawnie zachowuje się w stosunku do dorosłych i rówieśników, nie zna praw i obowiązków ucznia, symboli narodowych, najbliższej okolicy, nie odróżnia dobra od zła.


    EDUKACJA MATEMATYCZNA


    1) LICZENIE

A – Biegle wykonuje działania rachunkowe w poznanym zakresie.

B – Sprawnie wykonuje działania rachunkowe w poznanym zakresie.

C – Wykonuje działania rachunkowe w dobrym tempie, w oparciu o konkrety.

D – Liczy w wolnym tempie, na konkretach.

E – Wykonuje działania rachunkowe tylko pod kierunkiem nauczyciela, na konkretach, w bardzo wolnym tempie.

F – Nie podejmuje wysiłku w celu wykonania działania.


    2) ROZWIĄZYWANIE ZADAŃ

A – Samodzielnie, w szybkim tempie wykonuje złożone zadania tekstowe.

B – Samodzielnie rozwiązuje zadania tekstowe.

C - Rozwiązuje proste zadania tekstowe samodzielnie, a złożone z pomocą nauczyciela.

D - Rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko z pomocą nauczyciela w dobrym tempie

E - Rozwiązuje proste zadania tekstowe tylko pod kierunkiem nauczyciela w bardzo wolnym tempie.

F - Nie potrafi rozwiązać żadnego zadania tekstowego mimo pomocy ze strony nauczyciela.


    3) GEOMETRIA (kl. II i III)

A - doskonale rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, bardzo sprawnie rysuje odcinki o podanej długości, bezbłędnie oblicza obwody figur;

B - bardzo dobrze rozpoznaje i nazywa figury geometryczne, sprawnie rysuje odcinki o podanej długości i oblicza obwody figur;

C - dobrze rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,rysuje odcinki o podanej długości i oblicza obwody figur;

D - rozpoznaje i nazywa niektóre figury geometryczne,rysuje odcinki o podanej długości z drobnymi problemami, stara się obliczać obwody figur;

E - rozpoznaje wybrane figury geometryczne, rysuje odcinki podanej długości z dużą pomocą nauczyciela, stara się obliczać obwody figur z pomocą nauczyciela;

F - nie rozpoznaje i nie nazywa figur geometrycznych, nie rysuje odcinków i nie oblicza obwodów figur.


    EDUKACJA PLASTYCZNA

A - Wykonuje estetyczne prace, stosuje ciekawe rozwiązania, z własnej  inicjatywy wykorzystuje różne materiały, bezpiecznie posługuje się narzędziami i urządzeniami codziennego użytku.

B - Wykonuje prace estetyczne dotyczące określonego tematu, pracuje z dużym zaangażowaniem, dobrze zna narzędzia i urządzenia codziennego użytku i potrafi się nimi posługiwać

C - Wykonuje prace mało estetyczne dotyczące określonego tematu, ale pracuje z dużym zaangażowaniem , umie posługiwać się narzędziami i urządzeniami codziennego użytku pod kierunkiem nauczyciela

D - Wykonuje prace mało estetyczne, schematyczne dotyczące określonego tematu, stara się obsługiwać proste urządzenia

E - Wykonuje prace nieestetyczne, często ich nie kończy, stara się obsługiwać proste urządzenia tylko z pomocą dorosłych.

F - Nie podejmuje wysiłku, aby cokolwiek zrobić.


    EDUKACJA MUZYCZNA

A - Aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, doskonale odtwarza, rozpoznaje i tworzy muzykę.

B - Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, w miarę swoich możliwości odtwarza, rozpoznaje i tworzy muzykę.

C - Chętnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, ma trudności z prawidłowym odtwarzaniem, rozpoznawaniem i tworzeniem muzyki.

D – Mało aktywnie uczestniczy w zajęciach muzycznych, wykonuje zadania muzyczne z dużymi trudnościami

E – Uczestniczy w zajęciach muzycznych, ponosi minimalny wysiłek

F - Nie uczestniczy w zajęciach muzycznych, nie podejmuje zadań muzycznych.


    WYCHOWANIE FIZYCZNE

A – Jest sprawny ruchowo, zawsze przygotowany do zajęć, z zaangażowaniem bierze udział w grach i zabawach sportowych, troszczy się o zdrowie swoje i innych, współdziała w grupie.

B - Chętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, dostrzega konieczność współpracy, stara się bardzo dobrze wykonywać wszystkie ćwiczenia, jest przygotowany do zajęć

C -Stara się uczestniczyć w zajęciach ruchowych,pokonuje trudności, które napotyka przy realizacji ćwiczeń, jest prawie zawsze przygotowany do zajęć

D - Niechętnie uczestniczy w zajęciach ruchowych, ma trudności z wykonywaniem prostych ćwiczeń, często jest nieprzygotowany do zajęć.

E - Niechętnie i rzadko uczestniczy w zajęciach ruchowych, nie potrafi

wykonać prostych ćwiczeń, jest bardzo często nieprzygotowany do zajęć

F – Nie podejmuje zadań. Ma lekceważący stosunek do zajęć.


    ZAJĘCIA KOMPUTEROWE

A - doskonale obsługuje komputer, posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, biegle wyszukuje i korzysta z informacji w Internecie, znakomicie tworzy teksty i rysunki;

B - bardzo dobrze obsługuje komputer, posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, wyszukuje i korzysta z informacji w Internecie, tworzy teksty i rysunki;

C - dobrze obsługuje komputer, stara się posługiwać wybranymi programami i grami edukacyjnymi, wyszukiwać informacji w Internecie, tworzy teksty i rysunki;

D - obsługuje komputer pod kierunkiem nauczyciela, stara się posługiwać wybranymi programami i grami edukacyjnymi, tworzy teksty i rysunki;

E - obsługuje komputer z duża pomocą nauczyciela, rzadko posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, tworzy rysunki z pomocą nauczyciela;

F - nie potrafi obsługiwać komputera i korzystać z programów i gier komputerowych, nie tworzy tekstów i rysunków.


    ZAJĘCIA TECHNICZNE

A-doskonale orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, znakomicie rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, przedstawia ciekawe pomysły rozwiązań technicznych, w każdej sytuacji dba o bezpieczeństwo własne i innych;

B - bardzo dobrze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje rodzaje maszyn i urządzeń, przedstawia ciekawe pomysły rozwiązań technicznych, w każdej sytuacji dba o bezpieczeństwo własne i innych;

C - dobrze orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, rozpoznaje niektóre rodzaje maszyn i urządzeń, przedstawia pomysły rozwiązań technicznych, dba o bezpieczeństwo własne i innych;

D - orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku z pomocą nauczyciela, rozpoznaje nieliczne rodzaje maszyn i urządzeń, nie zawsze dba o bezpieczeństwo własne i innych;

E - słabo orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, z pomocą nauczyciela rozpoznaje nieliczne rodzaje maszyn i urządzeń, nie dba o bezpieczeństwo własne i innych;

F - nie orientuje się w sposobach wytwarzania przedmiotów codziennego użytku, nie rozpoznaje rodzajów maszyn i urządzeń, nie dba o bezpieczeństwo własne i innych.


    JĘZYK ANGIELSKI

 A - doskonale rozumie wypowiedzi ze słuchu, sprawnie czyta wyrazy i proste zdania oraz je przepisuje, szybko reaguje na polecenia nauczyciela, znakomicie recytuje wiersze i śpiewa piosenki;

B - bardzo dobrze rozumie wypowiedzi ze słuchu,czyta wyrazy i proste zdania oraz je przepisuje, reaguje na polecenia nauczyciela, bardzo dobrze recytuje wiersze i śpiewa piosenki;

C - dobrze rozumie wypowiedzi ze słuchu,czyta wyrazy oraz je przepisuje, reaguje na polecenia nauczyciela, dobrze recytuje wiersze i śpiewa piosenki;

D - rozumie niektóre wypowiedzi ze słuchu,czyta proste wyrazy oraz je przepisuje, rzadko reaguje na polecenia nauczyciela, recytuje wiersze i śpiewa piosenki;

E - bardzo słabo rozumie wypowiedzi ze słuchu,słabo czyta proste wyrazy oraz przepisuje je z licznymi błędami, bardzo rzadko reaguje na polecenia nauczyciela, słabo recytuje wiersze i śpiewa piosenki;

F - nie rozumie wypowiedzi ze słuchu, nie czyta wyrazów, ani prostych zdań, nie reaguje na polecenia nauczyciela, nie recytuje wierszy i nie śpiewa piosenek.


    JĘZYK NIEMIECKI

Podczas zajęć języka niemieckiego oceniane jest zaangażowanie ucznia w zajęcia oraz chęć wykonywania zadań poleconych mu przez nauczyciela. Osiągnięcia uczniów z języka niemieckiego nie podlegają ocenie cząstkowej, a ocena śródroczna i końcoworoczna opisuje jedynie stopień zaangażowania ucznia i jego aktywność na lekcji języka niemieckiego.


    RYTMIKA

A – w pełni opanował materiał teoretyczny oraz słowa piosenek, chętnie śpiewa indywidualnie i w grupie, znakomicie radzi sobie z grą na flażolecie, z chęcią ćwiczy dodatkowo, aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć;

B – bardzo dobrze opanował materiał teoretyczny oraz słowa piosenek, chętnie śpiewa indywidualnie i w grupie, bardzo dobrze radzi sobie z grą na flażolecie, aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć;

C – dobrze opanował materiał teoretyczny oraz słowa niektórych piosenek, śpiewa indywidualnie i w grupie, dobrze radzi sobie z grą na flażolecie, nie zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, bywa nieprzygotowany do zajęć;

D – częściowo opanował materiał teoretyczny oraz słowa piosenek, chętnie śpiewa w grupie, niezbyt dobrze radzi sobie z grą na flażolecie, rzadko aktywnie uczestniczy w zajęciach, bywa nieprzygotowany do zajęć;

E - bardzo słabo opanował materiał teoretyczny oraz słowa piosenek, niechętnie śpiewa indywidualnie i w grupie, ma trudności w grze na flażolecie, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, bardzo rzadko bywa przygotowany do zajęć;

F – nie opanował materiału teoretycznego ani słów piosenek, nie śpiewa indywidualnie i w grupie, bardzo słabo radzi sobie z grą na flażolecie, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, zwykle jest nieprzygotowany do zajęć;

 

13. SZACHY

Celem systemu oceniania z przedmiotu szachy w trzech pierwszych latach szkolenia jest bieżące ocenianie ucznia i planowanie jego dalszego rozwoju.

Obserwowanymi obszarami aktywności uczniów z dyscypliny szachy będą:

– wiedza przedmiotowa (teoria),
– umiejętności przedmiotowe (gra praktyczna),
– wytwory ucznia(rezultaty partii, praca w ćwiczeniach, prace domowe),
– umiejętności kluczowe (samokształcenia, komunikowania się, samodzielnego podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów w sposób twórczy, radzenia sobie z niepewnością, , współzawodnictwa z zachowaniem zasady „fair play”),
– reprezentowanie barw Społecznej Szkoły Podstawowej Nr 3 w turniejach szachowych.

 
14. RELIGIA

A – doskonale opanował materiał oraz słowa modlitw, opowiada omówione historie biblijne
oraz wydarzenia związane z rokiem liturgicznym, aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć;

B – bardzo dobrze opanował materiał oraz słowa modlitw, opowiada omówione historie biblijne oraz wydarzenia związane z rokiem liturgicznym, aktywnie uczestniczy w zajęciach, jest bardzo dobrze przygotowany do zajęć;

C – dobrze opanował materiał oraz słowa modlitw, opowiada niektóre omówione historie biblijne oraz wydarzenia związane z rokiem liturgicznym, nie zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach, bywa nieprzygotowany do zajęć;

D – częściowo opanował materiał oraz słowa modlitw, z pomocą nauczyciela opowiada niektóre omówione historie biblijne oraz wydarzenia związane z rokiem liturgicznym, rzadko aktywnie uczestniczy w zajęciach, bywa nieprzygotowany do zajęć;

E - bardzo słabo opanował materiał oraz słowa modlitw, z pomocą nauczyciela opowiada nieliczne omówione historie biblijne oraz wydarzenia związane z rokiem liturgicznym,
nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, bardzo rzadko bywa przygotowany do zajęć;

F – nie opanował materiału oraz słów modlitw, nie zna omówionych historii biblijnych,
ani wydarzeń związanych z rokiem liturgicznym, nie uczestniczy aktywnie w zajęciach, zwykle jest nieprzygotowany do zajęć;


§ 8

OCENIANIE KSZTAŁTUJĄCE W KLASACH I-III SZKOŁY PODSTAWOWEJ


1. Ocenianie kształtujące w nauczaniu zintegrowanym będzie obowiązywało od II semestru w klasie I i cały rok szkolny w klasie II i III.

2. Każdy nauczyciel zobowiązany jest do zastosowania oceniania kształtującego w odniesieniu do każdego typu edukacji.

3. Częstotliwość stosowania oceny kształtującej:

    1) edukacja polonistyczna (wypowiedź pisemna)- co najmniej raz w semestrze- ocena kształtująca w formie pisemnej

    2) edukacja matematyczna (zadania tekstowe)- co najmniej raz w semestrze- ocena kształtująca w formie pisemnej

    3) inne formy pracy ucznia( np.: dyktanda, pisanie z pamięci, recytacja, czytanie, kartkówka, praca plastyczna, projekty, praca domowa) - co najmniej raz w semestrze- ocena kształtująca w formie pisemnej

    4) edukacja muzyczna, plastyczna, ruchowa, język angielski ( wybrane aktywności)- co najmniej raz w semestrze- ocena kształtująca w formie ustnej

4.Elementami oceniania kształtującego są:
 
    1) Cele lekcji:
       a. nauczyciel określa cele lekcji i formułuje je w języku zrozumiałym dla ucznia (na każdej lekcji).
       b. sprawdza, czy uczniowie rozumieją cele (na początku zajęć) i czy zostały osiągnięte (pod koniec zajęć).
       c. uczniowie mogą uczestniczyć w ich formułowaniu.

     2) Wymagania, zwane także „NaCoBeZu”:
       a. są to kryteria osiągania celów (również oceny), czyli na co będziemy zwracać uwagę.
       b. formułowane są na podstawie celów.
       c. informują ucznia o tym, co nauczyciel będzie sprawdzał i oceniał.
       d. są dopasowywane do możliwości klasy i wymogów konkretnego zadania.
       e. „NaCoBeZu” jest formułowane do lekcji, prac domowych projektów i innych aktywności ucznia (szczególnie ukierunkowane na estetykę zeszytów, przygotowanie do lekcji, technikę czytania, recytację, lekcje powtórzeniowe)
 
    3) Informacja zwrotna: Nauczyciel przekazuje uczniowi komentarz do jego pracy, który zawiera:
       a. wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów jego pracy,
       b. wskazuje to, co wymaga poprawienia,
       c. daje wskazówki, w jaki sposób uczeń powinien poprawić tę konkretną pracę,
       d. w jakim kierunku powinien pracować dalej,

Informacja zwrotna powinna być ściśle związana z kryteriami sukcesu określonymi przed zleceniem zadania.

5. Ocena kształtująca, a ocena sumująca:

Nie można jednocześnie stosować oceny kształtującej i sumującej. Niepodjęcie lub niewykonanie pracy na ocenę kształtującą powinno skutkować otrzymaniem przez ucznia oceny F – nie podejmujesz pracy

6. Ocena kształtująca w formie pisemnej będzie znajdowała się pod ocenianą w ten sposób pracą ucznia.