Regulamin Funduszu Stypendialnego Dyrektora Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO

REGULAMIN FUNDUSZU STYPENDIALNEGO

DYREKTORA ZESPOŁU SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 3 BTO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

  § 1

1.      Organem odpowiedzialnym za obsługę Funduszu Stypendialnego jest Dyrektor Szkoły.

2.      Przyznawanie pomocy stypendialnej uczniom w ramach Funduszu Stypendialnego Dyrektora ma na celu wspieranie rozwoju edukacyjnego szczególnie uzdolnionych uczniów ZSS nr3 BTO w Białymstoku.

§ 2

3.       Pomoc stypendialna  przeznaczona jest dla wybitnie uzdolnionych uczniów klas V – VI Społecznej Szkoły Podstawowej nr 3 i klas I – III Społecznego Gimnazjum nr 3BTO.

4.      Stypendium przeznaczone jest wyłącznie dla uczniów Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO.

5.      Absolwentom gimnazjum i uczniom niekontynuującym naukę w Zespole Szkół BTO przysługuje stypendium  w dwóch ratach po 350 zł. i wypłacane jest do końca sierpnia.

6.      Pozostałym uczniom stypendia przyznaje się w formie świadczenia pieniężnego na okres 10 miesięcy. Wysokość stypendium jest ustalana  przez zarząd BTO i wynosi 150 zł miesięcznie Kwota powyższa może  w kolejnych latach ulec zmianie w zależności od sytuacji finansowej szkoły.

7.      Stypendium wypłaca się co miesiąc do 15 bm., na konto wskazane przez rodziców/ opiekunów prawnych ucznia.

§ 3

8.      O stypendium może ubiegać się uczeń, który:

a)      na zakończenie roku szkolnego uzyskał średnią ocen co najmniej 5,5

b)      uzyskał co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

9.      Ponadto uczeń ubiegający się o stypendium musi spełniać co najmniej dwa z niżej wymienionych kryteriów:

a)      jest laureatem przedmiotowego konkursu na szczeblu wojewódzkim lub laureatem innego konkursu wiedzowego na szczeblu co najmniej ogólnopolskim,

b)      jest laureatem (miejsca I-III) innych konkursów, turniejów lub przeglądów artystycznych lub sportowych na szczeblu co najmniej ogólnopolskim,

c)      realizuje indywidualny program nauczania z dowolnego przedmiotu,

d)      w szczególny sposób angażuje się w działalność społeczną systematycznie dokumentowaną  i przekazywaną wychowawcy klasy przez cały rok szkolny.

10.  Wniosek o przyznanie stypendium składa rodzic/opiekun prawny ucznia do wychowawcy.

11.  Do wniosku należy dołączyć kopie potwierdzające osiągnięcia ucznia.

12.  Termin składania wniosków ustalany jest corocznie i uzależniony jest od kalendarza roku szkolnego.

13.  Wychowawca ucznia przedstawia wniosek do zaopiniowania  ostatniej Radzie Pedagogicznej na posiedzeniu czerwcowym.

14.  Decyzję o przyznanie stypendium podejmuje Dyrektor Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO w Białymstoku po pozytywnym zaopiniowaniu wniosku przez Radę Pedagogiczną do końca roku szkolnego.

15.  Absolwentom stypendium wręczane jest na uroczystym zakończeniu roku szkolnego, pozostałym uczniom na uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego.

16.  Laureaci stypendium Funduszu Stypendialnego  mogą ubiegać się o powtórne otrzymanie stypendium z Funduszu na tym samym etapie edukacyjnym za kolejne lata.

17.  Osiągnięcia ucznia , za które ma zostać przyznane stypendium dotyczą tylko jednego roku szkolnego.