Płatności

Odwiedziny

Odwiedza nas 19 gości oraz 0 użytkowników.

Kryteria ocen z zachowania

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE
W SPOŁECZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJNR 3 BTO

§ 1


1. W Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 BTO, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zachowania. Zgodna jest ona z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku, z póź. zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2. Skala ta obejmuje cztery oceny pozytywne: wzorową, bardzo dobrą, dobrą i poprawną oraz dwie oceny negatywne - nieodpowiednią i naganną.

3. Oceny zachowania ucznia dokonuje się, uwzględniając w szczególności:

      1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia
      2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
      3) dbałość o honor i tradycje szkoły
      4) dbałość o piękno mowy ojczystej
      5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
      6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
      7) okazywanie szacunku innym osobom
      8) przestrzeganie norm i zasad obowiązujących w szkole
      9) pracę nad  rozwojem własnej osobowości, umiejętność naprawiania wyrządzonych krzywd
    10) liczbę spóźnień 



4. Skala ocen zachowania :

- wzorowe
- bardzo dobre
- dobre
- poprawne
- nieodpowiednie
- naganne 

§ 2


1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania

2. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia. Przyznane uczniowi punkty sugerują wychowawcy ustalenie określonej oceny z zachowania.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły, nie kończy szkoły.

4.Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


§ 3

1. Szkoła ma prawo zastosować wobec ucznia sprawiającego problemy następujące środki dyscyplinujące:

    1) informacja wychowawcy klasy do rodziców
    2) wizyta rodziców w szkole i rozmowa z wychowawcą w obecności ucznia
    3) wezwanie rodziców do szkoły i rozmowa z Dyrektorem
    4) nagana Dyrektora na apelu szkolnym 
    5) list naganny skierowany do rodziców ucznia 
    6) usunięcie ze szkoły 

 

2. O ostatecznej decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy decyduje Dyrektor szkoły po uwzględnieniu wszystkich okoliczności oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.

 

§ 4

SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ WZOROWĄ

 

I TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

a – Na lekcjach, zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach pracy szkoły oraz podczas przerw zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz wymaganiami prowadzącego zajęcia. Zwraca uwagę na dobro grupy, klasy.

b – Dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo, jego zachowanie i działania sprzyjają bezpieczeństwu innych osób. Jest zawsze taktowny i kulturalny w stosunku do wszystkich osób dorosłych, koleżanek i kolegów, a jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia.

c – Dba o piękno mowy ojczystej. Uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, nie wypowiada się ironicznie ani sarkastycznie. Nie używa wulgaryzmów i zachęca pozostałych rówieśników do kulturalnego zachowania. Na co dzień  stosuje zwroty grzecznościowe.

d – Czuje się współgospodarzem szkoły, szanuje cudzą pracę i własność.

e – Dba o swój wygląd istotny w codziennym i uroczystym życiu szkoły (określonym w Statucie Szkoły), o higienę osobistą, zmienia obuwie. Nie przychodzi do szkoły z pomalowanymi paznokciami i włosami, w makijażu, z tatuażami, w stroju nadmiernie odsłaniającym ciało oraz piercing'u ciała. Nie  zaśmieca, dba o czystość w miejscu pobytu oraz porządek w szatni. Monitoruje wygląd otoczenia.

f – Chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych (jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować).

 

II AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA

a – Bardzo chętnie bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i sportowych, innych organizowanych przez organy pozaszkolne

b – Indywidualnie aktywnie bierze udział w promocji szkoły na terenie miasta lub regionu, angażując swój czas prywatny. Promuje szkołę swoją postawą uczniowską oraz osiąganymi wynikami w nauce i działalności pozalekcyjnej.

 

III ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM

a – Przejawia inicjatywę w organizowaniu życia klasy i szkoły. W określonym zakresie można powierzyć mu obowiązki osoby decyzyjnej.

b – Wyróżnia się aktywną pracą w organizacjach szkolnych (samorząd szkolny, zespoły artystyczne, wolontariat itp.) lub aktywnym udziałem (pomysł, wykonanie, nadzór) w przygotowaniu imprez klasowych bądź ogólnoszkolnych wykonując rzetelnie samodzielne podjęte zadania.

c – W stosunku do oczekiwań szkoły oraz własnych możliwości intelektualnych, wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest bardzo duże i wyraźnie widoczne dla wszystkich.

d – Uczeń dodatkowo rozwija swe zdolności (zainteresowania), uczestniczy w zawodach, konkursach lub olimpiadach szkolnych i odnosi w nich sukcesy, chętnie i dobrowolnie podejmuje się dodatkowych obowiązków i wywiązuje się z nich, dotrzymuje ustalonych terminów.

e – W codziennym postępowaniu kieruje się uczciwością. Jest życzliwy i koleżeński, umie współdziałać.

f- Uczeń pracuje nad rozwojem własnej osobowości, zawsze naprawia wyrządzone krzywdy, wyciąga właściwe wnioski ze swojego postępowania.

 

IV SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA

a – Wyróżniająco, starannie, często w poszerzonym zakresie przygotowuje się do lekcji i zajęć pozalekcyjnych.

b – Jest pracowity, systematyczny, w nauce w pełni wykorzystuje swoje możliwości. Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach.

c - Dotrzymuje ustalonych terminów, przestrzega regulaminów i zarządzeń (m.in. dotyczących zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych oraz robienia zdjęć i korzystania z dyktafonów; wyglądu i ubioru ucznia), rzetelnie, wzorcowo wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie (indywidualnych i grupowych) zadań. Czuje się odpowiedzialny za pracę grupy.

d -  Wzorowo wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.

e - Wszystkie nieobecności ma zawsze usprawiedliwione w terminie. 

f - Uczeń jest zawsze punktualny.

UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania w danym semestrze nauki szkolnej.

 

§ 5

SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ BARDZO DOBRĄ

 

I TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

a –Na lekcjach, zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach pracy szkoły oraz podczas przerw zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz wymaganiami prowadzącego zajęcia.

b – Swoim zachowaniem nie zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych. Jest taktowny i kulturalny w stosunku do wszystkich osób dorosłych, koleżanek i kolegów, a jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia.

c – Dba o kulturę słowa. Uczeń nie wypowiada się ironicznie ani sarkastycznie. Na co dzień  stosuje zwroty grzecznościowe.

d – Szanuje cudzą pracę i własność, dba o sprzęt szkolny i podręczniki.

e – Dba o swój wygląd istotny w codziennym i uroczystym życiu szkoły(określonym w Statucie Szkoły), o higienę osobistą, zmienia obuwie. Nie przychodzi do szkoły z pomalowanymi paznokciami i włosami, w makijażu, z tatuażami, w stroju nadmiernie odsłaniającym ciało oraz piercing'u ciała. Nie  zaśmieca, dba o czystość w miejscu pobytu oraz porządek w szatni. Monitoruje wygląd otoczenia.

f –Pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych.

 

II AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA

a – Bierze udział w konkursach, akcjach organizowanych przez organy szkolne na terenie szkoły.

b – Jego postawa uczniowska oraz osiągane wyniki w nauce dobrze mówią o szkole. Czasami angażuje się w promocję szkoły .

 

III ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM

a – Bierze udział w życiu klasy i szkoły, stara się dobrze wywiązywać z powierzonych mu zadań.

b – Bierze udział w przygotowaniu imprezy klasowej bądź ogólnoszkolnej wykonując rzetelnie samodzielne bądź grupowo zlecone zadania

c – W stosunku do oczekiwań szkoły oraz własnych możliwości intelektualnych, wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest dość duże.

d – Uczeń uczestniczy w zajęciach rozwijających jego zdolności i zainteresowania;

e – Postępuje zgodnie z przyjętymi normami życia społecznego i obowiązującymi normami etycznymi. Jest życzliwy i koleżeński, umie współdziałać.

f - Uczeń pracuje nad rozwojem własnej osobowości, naprawia wyrządzone krzywdy, wyciąga wnioski ze swojego postępowania.

 

IV SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA

a – Zgodnie z wymaganiami przedmiotowymi przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.

b – Jest z reguły systematyczny, stara się osiągać wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Chętnie bierze czynny udział w zajęciach.

c – Bardzo dobrze wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu w szkole – zazwyczaj dotrzymuje terminów okazjonalnie podjętych zobowiązań indywidualnych i z grupą.

d - Przestrzega regulaminów i zarządzeń (m.in. dotyczących zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych oraz robienia zdjęć i korzystania z dyktafonów; wyglądu i ubioru ucznia), rzetelnie, wzorcowo wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie (indywidualnych i grupowych) zadań. Czuje się odpowiedzialny za pracę grupy.

e -  Bardzo dobrze  wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.

f – Wszystkie nieobecności ma  usprawiedliwione w terminie. 

g - Uczeń zazwyczaj jest punktualny.

 

UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt nie może uzyskać oceny bardzo dobrej z zachowania w danym semestrze nauki szkolnej.

 

§ 6

SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ DOBRĄ

 

I TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

a – Z reguły zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz wymaganiami prowadzącego zajęcia. Zgodnie z oczekiwaniami reaguje na uwagę zwróconą przez nauczyciela.

b – Stara się dbać o bezpieczeństwo swoje i rówieśników. Nie zawsze jest kulturalny w stosunku do wszystkich osób. Czasami zdarza mu się wdawać w konflikty.

c – Stara się dbać o kulturę słowa, lecz czasami zdarzają mu się przejawy agresji słownej w kontakcie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Zdarza mu się zapominać o zwrotach grzecznościowych.

d – Stara się szanować sprzęt szkolny i podręczniki. Naprawia zniszczone mienie.

e – Dba o swój wygląd istotny w codziennym i uroczystym życiu szkoły, o higienę osobistą, czasami zdarza  mu się nie zmienić obuwia czy złamać zakaz dotyczący wyglądu i ubioru ucznia. Nie  zaśmieca, dba o czystość w miejscu pobytu oraz porządek w szatni. Reaguje na uwagę zwróconą w sprawie wyglądu bądź porządku.

 

II AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA

a – Sporadycznie indywidualnie bądź grupowo uczestniczy w konkursach, akcjach organizowanych przez organy szkolne.

b – Nie bierze udziału w promowaniu szkoły, ale dba swoją postawą o dobre imię szkoły.

 

III ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM

a – Bierze udział w życiu klasy i szkoły, stara się wywiązać z powierzonych mu zadań,

b – Bierze udział we współprzygotowaniu klasowej lub ogólnoszkolnej imprezy, poprawnie wypełniając zlecone zadania, na miarę swoich możliwości.

c – W stosunku do oczekiwań szkoły oraz własnych możliwości intelektualnych, wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest umiarkowane.

d – Uczeń uczestniczy w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania; zazwyczaj dotrzymuje terminów.

e – W codziennym postępowaniu stara się postępować zgodnie z przyjętymi normami życia społecznego i obowiązującymi normami etycznymi. Jest koleżeński, stara się współpracować w zespole. Reaguje na zwróconą uwagę.

 

IV SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA

a – Czasami bywa do lekcji nieprzygotowany.

b – W stosunku do oczekiwań szkoły wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest umiarkowane, nie w pełni wykorzystuje swoje możliwości intelektualne. Sporadycznie bierze czynny udział w zajęciach.

c –  Czasami podejmuje indywidualne bądź grupowe zobowiązania, stara się im sprostać na miarę swoich możliwości.

d – Dobrze wypełnia obowiązki dyżurnego.

e – Zdarza mu się spóźnić na zajęcia. Ma pojedyncze nieusprawiedliwione nieobecności.

 

UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt nie może uzyskać oceny dobrej w danym semestrze.

 

§ 7

SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ POPRAWNĄ

 

I TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

a – Czasami nietaktownie i niegrzecznie zachowuje się w czasie różnych zajęć organizowanych w ramach pracy szkoły. Dość często przeszkadza innym uczniom w nauce i nauczycielowi w prowadzeniu lekcji.

b – Zachowanie ucznia stwarza okazjonalnie poczucie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych. Bywa pogardliwy wobec innych, opryskliwy.

c – Nie zawsze dba o kulturę słowa, zdarza mu się używać wulgaryzmów w rozmowach z rówieśnikami, a czasami także z osobami dorosłymi.

d – Dopuszcza się niszczenia mienia, w tym mienia szkoły, jednak naprawia straty. Często nie dba o porządek, czystość otoczenia, zdarza mu się nie zmieniać obuwia.

e – Często nie dba o swój wygląd istotny w codziennym i uroczystym życiu szkoły, o higienę osobistą.

 

II AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA

a – Nie wykazuje aktywności pozalekcyjnej bądź pozaszkolnej.

b – Jego zachowanie, postawa, stosunek do obowiązków szkolnych i wymagań nie sprzyja wizerunkowi szkoły.

 

III ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM

a – Uczeń wykazuje obojętność na sprawy życia klasy i szkoły. Unika przyjęcia dodatkowych obowiązków. Nie w pełni wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań.

c – Wkład pracy i zaangażowanie ucznia w przygotowanie imprezy klasowej bądź szkolnej jest niewielkie i rzadko widoczne.

d – Uczeń czasem przejawia własne zainteresowania (rozmowa z nauczycielem, korzystanie z biblioteki szkolnej). Unika podejmowania dodatkowych zadań i obowiązków (indywidualnych bądź grupowych). Rzadko wykonuje je dobrze, często nie dotrzymuje ustalonych terminów.

e – Bywa pogardliwy wobec innych, opryskliwy, kłamie, Uczeń nie chce współpracować z kolegami i nauczycielami. Bywa, że nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Nierzadko wywiera zły wpływ na środowisko szkolne, często nie przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, Statutu, regulaminów, zarządzeń.

 

IV SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA

a – Często nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.

b – Nie wykazuje pilności. W niewielkim zakresie wykorzystuje swoje możliwości intelektualne. Jest bierny podczas zajęć – czasami je ignoruje.

c – Nie usprawiedliwia nieobecności w terminie . Często nie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu w szkole. Niekiedy dotrzymuje terminów. Rzadko podejmuje drobne dodatkowe prace i działania, nie zawsze właściwe je kończy.

d – Często nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego.

e - Uczeń ma liczne  spóźnienia.

 

UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt może uzyskać ocenę poprawną w danym semestrze.

 

§ 8

SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄ

 

I TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

a – Nagminnie nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.

b – Najczęściej ignoruje zajęcia (zajmuje się czym innym).W nauce nie wykazuje pilności, nie chce korzystać z pomocy koleżeńskiej oraz form indywidualnej pomocy oferowanej przez nauczyciela. Lekceważy swoje obowiązki szkolne, np. poprawienie ocen.

c – Nie przejmuje się terminami, lekceważy i nie wykonuje wielu obowiązków szkolnych. Nie podejmuje dodatkowych zadań.

 

II AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA

a – Lekceważy pożyteczną aktywność szkolną i pozaszkolną.

b – Jest negatywnie nastawiony do szkoły. Jego zachowanie, postawa, stosunek do obowiązków szkolnych i wymagań niszczą dobry wizerunek szkoły. Jest negatywnie nastawiony do działań promujących szkołę.

 

III ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM

a – Uczeń nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły. Nie wykonuje powierzonych prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zadań.

c – Wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest niezauważalne.

d – Uczeń z zasady nie podejmuje dodatkowych zadań i nie przyjmuje na siebie dodatkowych obowiązków, nie przejawia własnych zainteresowań, nie rozwija swych uzdolnień. Ignoruje ten zakres aktywności. Nie dotrzymuje ustalonych terminów,

e – Cechuje go poczucie bezkarności. Z reguły nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Wywiera zły wpływ na środowisko szkolne. Nie przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, Statutu, regulaminów, zarządzeń itp.

f – więcej niż raz stwierdzono u ucznia takie zachowania jak: palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających

 

IV SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA

a – Nagminnie nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.

b – Najczęściej ignoruje zajęcia ( zajmuje się czym innym). W nauce nie wykazuje pilności, nie chce korzystać z pomocy koleżeńskiej oraz form indywidualnej pomocy oferowanej przez nauczyciela. Lekceważy swoje obowiązki szkolne, np. poprawienie ocen.

c – Nie przejmuje się terminami, lekceważy i nie wykonuje wielu obowiązków szkolnych. Nie podejmuje dodatkowych zadań.

d – Nie wywiązuje się z obowiązków dyżurnego. 

e - Uczeń ma bardzo liczne spóźnienia.

 

UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt może uzyskać ocenę nieodpowiednią w danym semestrze.