Kryteria ocen z zachowania

KRYTERIA OCEN Z ZACHOWANIA OBOWIĄZUJĄCE
W ZESPOLE SZKÓŁ SPOŁECZNYCH NR 3 BTO

§ 1


1. W Zespole Szkół Społecznych nr 3 BTO, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, obowiązuje sześciostopniowa skala ocen z zachowania. Zgodna jest ona z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 7 września 2004 roku, z póź. zm. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

2. Skala ta obejmuje cztery oceny pozytywne: wzorową, bardzo dobrą, dobrą i poprawną oraz dwie oceny negatywne - nieodpowiednią i naganną.

3. Oceny zachowania ucznia dokonuje się, uwzględniając w szczególności:

    1) wywiązywanie się z obowiązków ucznia
    2) postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej
    3) dbałość o honor i tradycje szkoły
    4) dbałość o piękno mowy ojczystej
    5) dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób
    6) godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią
    7) okazywanie szacunku innym osobom
    8) stopień zaangażowania w realizację projektu edukacyjnego (dotyczy gimnazjum)

4. Każdy uczeń na początku semestru otrzymuje 150 punktów. Pracę nad sobą, swoimi mocnymi i słabymi stronami zaczyna od pozytywnej oceny z zachowania. O jej zmianie decyduje sam, w sposób dobrowolny i świadomy poprzez różnego rodzaju działania. Te o charakterze pozytywnym, wpisywane na czeku, ocenę podwyższają, te o negatywnym, wpisywane na wekslu - obniżają.

5. Punkty dodatnie i ujemne wystawiane są w dzienniku internetowym.

6. W sytuacjach problemowych, wynikających z przyznawania punktów, uczeń ma prawo niezwłocznie zgłosić sprawę wychowawcy, a w przypadku jego nieobecności – pedagogowi lub dyrektorowi szkoły.

7. Skala ocen zachowania :


201 i powyżej

– wzorowe

180 – 200

– bardzo dobre

150 - 179

- dobre

100-149

– poprawne

0 - 99

- nieodpowiednie

poniżej 0

– naganne

 

§ 2


1. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną z zachowania

2. Śródroczną i roczną ocenę z zachowania ustala wychowawca po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów oraz ocenianego ucznia. Przyznane uczniowi punkty sugerują wychowawcy ustalenie określonej oceny z zachowania.

3. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania. Uczeń, któremu w danej szkole po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej w danym typie szkoły, nie kończy szkoły.

4.Przy ustaleniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.


§ 3


Postępowanie, za które uczeń otrzymuje punkty dodatnie:

 

 

Lp.

 

Rodzaj działania

 

Uwagi

Liczba pkt.

Częstotli-

wość przyznawa-

nia punktów

 

Osoby przyznające punkty

1. Reprezentowanie szkoły na zewnątrz

1.1.

Udział w olimpiadzie przedmiotowej:

 

a) na szczeblu szkolnym z zajęciem miejsc punktowanych

 

10

 

nauczyciel przedmiotu

 

b) na szczeblu rejonowym

 

15

 

nauczyciel przedmiotu

 

c) na szczeblu wojewódzkim,

uzyskanie tytułu finalisty

 

30

 

nauczyciel przedmiotu

1.2.

Udział w międzyszkolnych zawodach sportowych:

 

 

a) udział

punkty przyznaje się po

10

 

opiekun zawodników

 

b) udział na szczeblu wyższym od rejonowego

ogłoszeniu klasyfikacji

końcowej

15

 

opiekun zawodników

 

c) zajęcie miejsc punktowanych

 

30

 

opiekun zawodników

1.3.

udokumentowany udział w imprezach publicznych stwierdzający godną postawę ucznia lub jego osiągnięcia

punkty przyznaje się tylko za otrzymane wyróżnienia

10

15

 

Każdorazo-

wo

wychowawca,

nauczyciel przedmiotu,

2. Praca na rzecz szkoły

2.1.

aktywne sprawowanie funkcji w szkole

dotyczy samorządu szkolnego, sklepiku

15

30

na koniec semestru

opiekun samorządu, sklepiku

2.2.

pomoc w organizowaniu większych imprez szkolnych

w przypadku np. samorządu szkolnego dotyczy imprez wykraczających poza zakres obowiązków

5

20

 

każdorazowo

nauczyciel odpowiedzialny za imprezę

2.3.

udział w konkursach szkolnych:

punkty przyznaje się

 

 

 

 

a) artystycznych

za miejsca

10

każdorazowo

opiekun konkursu

 

b) przedmiotowych

punktowane

10

każdorazowo

opiekun konkursu

2.4.

pomoc nauczycielowi

 

5

każdorazowo

nauczyciel przedmiotu

3. Praca na rzecz klasy

3.1.

aktywne sprawowanie funkcji w klasie

dotyczy np. samorządu klasowego

5

30

na koniec semestru

 

wychowawca

3.2.

dbałość o estetykę klasy ( kwia-ty, gazetki,itp.)

 

2

15

kazdorazo-wo

wychowawca

3.3.

postawa wykazywana w czasie wykonywania prac użytecznych na rzecz klasy i szkoły

 

np. prace porządkowe

2

5

 

każdorazo-wo

pracownicy szkoły

wychowawca

4.

Przejawianie inicjatywy i aktywny udział w pracach kół zainteresowań, zajęciach wych. do życia w rodzinie i organizacjach szkolnych

 

 

przyznaje się w zależno-

ci od pełnionej funkcji, stopnia aktywności

( udział w co najmniej

połowie odbytych spotkań)

 

5

10

20

 

na koniec semestru

 

opiekun koła, organizacji

5.

 

 

 

 

5.1

 

 

5.2

 

 

5.3

 

 

5.4

 

 

 

5.5

 

5.6

 

5.7

 

5.8

Praca na rzecz rozwoju własnej osobowości- rozwijanie umiejętności pracy nad sobą

 

umiejętność naprawiania krzywd

wyrządzonych innym

 

 

umiejętność znajdowania konstruk-

tywnych rozwiązań w sytuacjach trudnych, konfliktowych

 

umiejętność taktownego wyrażania własnych uczuć i poglądów oraz szanowania cudzych

 

umiejętność brania odpowiedzial-ności za drugiego człowieka ( reago-

wanie na zło, troska o innych, szacunek do drugiego człowieka )

 

umiejętność podejmowania świadomych wyborów i ponoszenia konsekwencji decyzji

 

uczynność, koleżeńskość

 

umiejętność dokonywania obiektywnej oceny i samooceny

 

rzetelne, odpowiedzialne podejmowanie zobowiązań

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

w sytuacjach wyjątko-

wych każdorazowo

( po skonsultowaniu z wychowawca)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

10

 

 

 

 

 

10

20

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

na koniec semestru

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawca

nauczyciel przedmiotu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uczniowie

6.

Kultura osobista

 

6.1.

kultura na co dzień

dotyczy podstawowych zwrotów grzecznościowych,

10

na koniec semestru

wychowawca

6.2.

kultura konwersacji

dotyczy sposobu kontaktowania się z innymi: tonu wypowiedzi, używanego słownictwa, przyjmowanej postawy ciała

 

15

30

 

 

na koniec semestru

 

 

nauczyciel przedmiotu

wychowawca

6.3

 

 

 

 

kultura bycia w miejscach publicznych

dotyczy autobusu, ulicy, kina, wystawy, basenu i itp.

5

 

każdorazo-wo

 

nauczyciel przedmiotu

wychowawca

7. Dbałość o honor i tradycje szkoły

7.1

Udział w imprezach szkolnych, będących tradycją Szkoły

Imprezy typu: Wigilia, Dzień Rodziny, Zielona Szkoła

5

10

każdorazowo

wychowawca

8.

Punktualność

przyznaje się za brak spóźnień w ciągu seme-stru ( dopuszczalne dwa spóźnienia usprawiedli-wione przez rodzica lub wychowawcę)

 

 

10

na koniec semestru

wychowawca

9.

Frekwencja

przyznaje się za 100 % frekwencję w ciągu semestru lub nieobecno-ści usprawiedliwione

30

 

15

na koniec semestru

wychowawca

10

Realizacja projektu edukacyjnego ( dotyczy gimnazjum )

10.1

zrealizowanie przydzielonych zadań

 

1-10

po realizacji projektu

koordynator projektu po konsultacji z zespołem nauczycieli

10.2

dotrzymywanie ustalonych terminów

 

1-10

po realizacji projektu

koordynator projektu po konsultacji z zespołem nauczycieli

10.3

zaangażowanie w pracę

 

1-10

po realizacji projektu

koordynator projektu po konsultacji z zespołem nauczycieli

10.4

współpraca z innymi członkami grup

 

1-10

po realizacji projektu

koordynator projektu po konsultacji z zespołem nauczycieli

10.5

udzielanie pomocy pozostałym osobom z zespołu

 

1-10

po realizacji projektu

koordynator projektu po konsultacji z zespołem nauczycieli

10.6

zaprezentowanie opracowanego materiału

 

1-10

po realizacji projektu

koordynator projektu po konsultacji z zespołem nauczycieli

 

 

§ 4

Postępowanie, za które uczeń otrzymuje punkty ujemne

 

Lp.

 

Rodzaj działania

 

Uwagi

Liczba pkt.

Częstotli-

wość przyznawa-

nia punktów

 

Osoby przyznające punkty

 

Przeszkadzanie na lekcjach

punkty przyznaje się po uprzednim upomnieniu ustnym

5

każdorazowo

nauczyciel przedmiotu

 1.  

Niewykonywanie poleceń pracowników szkoły

dotyczy też samowolnego opuszczania terenu szkoły

 

5

 

każdorazowo

 

pracownicy szkoły

 1.  

Lekceważący stosunek do osób dorosłych

podważanie autorytetu,

10

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Ubliżanie, zaczepianie słowne lub fizyczne innych osób, narażanie zdrowia drugiej osoby

dotyczy też znęcania się,wydawania krzyw-dzących opinii

5

10

20

 

każdorazowo

 

pracownicy szkoły

 1.  

Prowokacja, podżeganie i udział w bójce

 

10

20

 

każdorazowo

 

pracownicy szkoły

 1.  

Wulgarne słownictwo

 

5-10

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Kłamstwa, krętactwa, fałszerstwa

 

5-10

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Niewłaściwe zachowanie w miejscach publicznych

dotyczy stołówki, sklepiku, wyjść poza szkołę, uroczystości szkolnych

5

10

 

każdorazowo

 

pracownicy szkoły

 1.  

Niszczenie sprzętu, umeblowania, pomieszczeń, budynku szkoły

 

5

10

 

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Niszczenie rzeczy prywatnych innych uczniów

 

10

 

każdorazowo

 

pracownicy szkoły

 1.  

Stwierdzona kradzież

 

30

każdorazowo

wychowawca

 1.  

Stwierdzone wyłudzanie, zastraszanie

 

30

każdorazowo

wychowawca

 1.  

Niszczenie środowiska:

 

 

 

 

 

a) zaśmiecanie otoczenia

 

5

każdorazowo

pracownicy szkoły

 

b) dewastacja przyrody

 

5

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Palenie papierosów

 

30

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Picie alkoholu i zażywanie środków odurzających

 

50

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Spóźnianie się na lekcje –nieusprawiedliwione

do czterech spóźnień w miesiącu 2 pkt za każde spóźnienie, powyżej po 4 pkt

2

4

każdorazowo

nauczyciele przedmiotu

 1.  

Opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia

każda godzina lekcyjna

10

każdorazowo

wychowawca

 1.  

Brak zmiany obuwia i niepozostawienie okryć wierzchnich w szatni

 

5

każdorazowo -wychowawca

pracownicy szkoły

 1.  

Niewywiązywanie się z obowiązków dyżurnego

 

5

każdorazowo

nauczyciele przedmiotu,

 

 1.  

Niewykonywanie zobowiązań, niesłowność

 

5

każdorazowo

 

wychowawca

 

 1.  

Brak szacunku dla symboli narodowych

 

10

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Samowolne oddalanie się od grupy

 

 

20

30

każdorazowo

opiekun

 1.  

Posiadanie i używanie na terenie szkoły i poza nią przedmiotów i środków zagrażających zdrowiu i życiu innych osób

 

5

10

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Posiadanie gier hazardowych na terenie szkoły i poza nią

 

5

10

każdorazowo

pracownicy szkoły

 1.  

Używanie telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć lekcyjnych oraz robienie zdjęć i korzystanie z dyktafonów

 

5

każdorazowo

nauczyciele przedmiotu

 1.  

Przychodzenia do szkoły z pomalowanymi paznokciami i włosami, w makijażu, z tatuażami, w stroju nadmiernie odsłaniającym ciało oraz piercing'u ciała

 

5

każdorazowo

wychowawca

 1.  

Korzystanie ze sprzętu komputerowego i multimedialnego w salach lekcyjnych bez zgody nauczyciela

 

10

każdorazowo

nauczyciele

 1.  

Propagowanie i rozpowszechnianie treści o charakterze rasistowskim, nazistowskim oraz naruszających godność osobistą drugiego człowieka (również drogą elektroniczną)

 

10

każdorazowo

pracownicy szkoły

1.  

Niezachowanie porządku w swoim miejscu pracy lub w szatni

 

5-10

każdorazowo

pracownicy szkoły

 

§ 5

1. Jeżeli uczeń zgromadzi określoną poniżej liczbę punktów ujemnych, to szkoła ma prawo zastosować wobec niego następujące kary:

    1) informacja wychowawcy klasy do rodziców -30 pkt.
    2) wizyta rodziców w szkole i rozmowa z wychowawcą w obecności ucznia -60 pkt
    3) wezwanie rodziców do szkoły i rozmowa z Dyrektorem –jeżeli uczeń straci wszystkie punkty dodatnie łącznie z tymi przyznanymi na początku roku szkolnego ( 0 pkt. )
    4) nagana Dyrektora na apelu szkolnym – 120 pkt. (poniżej 0)
    5) list naganny skierowany do rodziców ucznia – 150 pkt. (poniżej 0)
    6) usunięcie ze szkoły – 180 pkt (poniżej 0)

2. O ostatecznej decyzji w sprawie skreślenia ucznia z listy decyduje Dyrektor szkoły po uwzględnieniu wszystkich okoliczności oraz po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego.


§ 6
SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ WZOROWĄ


TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI
a –Na lekcjach, zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach pracy szkoły oraz podczas przerw zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz wymaganiami prowadzącego zajęcia. Zwraca uwagę na dobro grupy, klasy.
b – Dba o własne zdrowie i bezpieczeństwo, jego zachowanie i działania sprzyjają bezpieczeństwu innych osób. Jest zawsze taktowny i kulturalny w stosunku do wszystkich osób dorosłych, koleżanek i kolegów, a jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia.
c – Dba o piękno mowy ojczystej. Uczeń prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, nie wypowiada się ironicznie ani sarkastycznie. Nie używa wulgaryzmów i zachęca pozostałych rówieśników do kulturalnego zachowania. Na co dzień  stosuje zwroty grzecznościowe.
d – Czuje się współgospodarzem szkoły, szanuje cudzą pracę i własność.
e – Dba o swój wygląd istotny w codziennym i uroczystym życiu szkoły (określony w Statucie Szkoły), o higienę osobistą, zmienia obuwie. Nie  zaśmieca, dba o czystość w miejscu pobytu oraz porządek w szatni. Monitoruje wygląd otoczenia.
F – Chętnie i bezinteresownie pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych (jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować).

AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA
a – Bardzo chętnie bierze udział w konkursach i olimpiadach przedmiotowych i sportowych, innych organizowanych przez organy pozaszkolne
b – Indywidualnie aktywnie bierze udział w promocji szkoły na terenie miasta lub regionu, angażując swój czas prywatny. Promuje szkołę swoją postawą uczniowską oraz osiąganymi wynikami w nauce i działalności pozalekcyjnej.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM
a – Przejawia inicjatywę w organizowaniu życia klasy i szkoły. W określonym zakresie można powierzyć mu obowiązki osoby decyzyjnej.
b – Wyróżnia się aktywną pracą w organizacjach szkolnych (samorząd szkolny, zespoły artystyczne, wolontariat itp.) lub aktywnym udziałem (pomysł, wykonanie, nadzór) w przygotowaniu imprez klasowych bądź ogólnoszkolnych wykonując rzetelnie samodzielne podjęte zadania.
c – W stosunku do oczekiwań szkoły oraz własnych możliwości intelektualnych, wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest bardzo duże i wyraźnie widoczne dla wszystkich.
d – Uczeń dodatkowo rozwija swe zdolności (zainteresowania), uczestniczy w zawodach, konkursach lub olimpiadach szkolnych i odnosi w nich sukcesy, chętnie i dobrowolnie podejmuje się dodatkowych obowiązków i wywiązuje się z nich, dotrzymuje ustalonych terminów.
e – W codziennym postępowaniu kieruje się uczciwością. Jest życzliwy i koleżeński, umie współdziałać.

SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA
a – Wyróżniająco, starannie, często w poszerzonym zakresie przygotowuje się do lekcji i zajęć pozalekcyjnych.
b – Jest pracowity, systematyczny, w nauce w pełni wykorzystuje swoje możliwości. Zawsze aktywnie uczestniczy w zajęciach.
c – Uczeń zawsze w terminie ma usprawiedliwione nieobecności i spóźnienia. Dotrzymuje ustalonych terminów, przestrzega regulaminów i zarządzeń, rzetelnie, wzorcowo wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie (indywidualnych i grupowych) zadań. Czuje się odpowiedzialny za pracę grupy.

FREKWENCJA
Uczeń ma nieliczne uzasadnione spóźnienia w semestrze.
Librus – uczeń musi osiągnąć limit punktów w zakresie zachowania wzorowego – minimum 201 pkt
UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt nie może uzyskać oceny wzorowej z zachowania w danym semestrze nauki szkolnej.

§ 7
SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ BARDZO DOBRĄ


TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

a –Na lekcjach, zajęciach dodatkowych organizowanych w ramach pracy szkoły oraz podczas przerw zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz wymaganiami prowadzącego zajęcia.
b – Swoim zachowaniem nie zagraża bezpieczeństwu własnemu i innych. Jest taktowny i kulturalny w stosunku do wszystkich osób dorosłych, koleżanek i kolegów, a jego postawa nacechowana jest życzliwością do otoczenia.
c – Dba o kulturę słowa. Uczeń nie wypowiada się ironicznie ani sarkastycznie. Na co dzień  stosuje zwroty grzecznościowe.
d – Szanuje cudzą pracę i własność, dba o sprzęt szkolny i podręczniki.
e – Dba o swój wygląd istotny w codziennym i uroczystym życiu szkoły(określony w Statucie Szkoły), o higienę osobistą, zmienia obuwie. Nie  zaśmieca, dba o czystość w miejscu pobytu oraz porządek w szatni. Monitoruje wygląd otoczenia.
f –Pomaga kolegom zarówno w nauce, jak i w innych sprawach życiowych.

AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA

a – Bierze udział w konkursach, akcjach organizowanych przez organy szkolne na terenie szkoły.
b – Jego postawa uczniowska oraz osiągane wyniki w nauce dobrze mówią o szkole. Czasami angażuje się w promocję szkoły .

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM

a – Bierze udział w życiu klasy i szkoły, stara się dobrze wywiązywać z powierzonych mu zadań.
b – Bierze udział w przygotowaniu imprezy klasowej bądź ogólnoszkolnej wykonując rzetelnie samodzielne bądź grupowo zlecone zadania
c – W stosunku do oczekiwań szkoły oraz własnych możliwości intelektualnych, wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest dość duże.
d – Uczeń uczestniczy w zajęciach rozwijających jego zdolności i zainteresowania;
e – Postępuje zgodnie z przyjętymi normami życia społecznego i obowiązującymi normami etycznymi. Jest życzliwy i koleżeński, umie współdziałać.

SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA

a – Zgodnie z wymaganiami przedmiotowymi przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.
b – Jest z reguły systematyczny, stara się osiągać wyniki w nauce na miarę swoich możliwości. Chętnie bierze czynny udział w zajęciach.
c – Dobrze wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu w szkole – zazwyczaj dotrzymuje terminów okazjonalnie podjętych zobowiązań indywidualnych i z grupą.

FREKWENCJA

Uczeń ma nieliczne usprawiedliwione spóźnienia w semestrze.

Librus – uczeń musi osiągnąć limit punktów w zakresie zachowania bardzo dobrego – 180 - 200 pkt

UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt nie może uzyskać oceny bardzo dobrej z zachowania w danym semestrze nauki szkolnej.

§ 8
SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ DOBRĄ


TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

a – Z reguły zachowuje się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi oraz wymaganiami prowadzącego zajęcia. Zgodnie z oczekiwaniami reaguje na uwagę zwróconą przez nauczyciela.
b – Stara się dbać o bezpieczeństwo swoje i rówieśników. Nie zawsze jest kulturalny w stosunku do wszystkich osób. Czasami zdarza mu się wdawać w konflikty i bójki.
c – Stara się dbać o kulturę słowa, lecz czasami zdarzają mu się przejawy agresji słownej w kontakcie z rówieśnikami i osobami dorosłymi. Zdarza mu się zapominać o zwrotach grzecznościowych.
d – Stara się szanować sprzęt szkolny i podręczniki. Naprawia zniszczone mienie.
e – Dba o swój wygląd istotny w codziennym i uroczystym życiu szkoły, o higienę osobistą, czasami zdarza  mu się nie zmienić obuwia. Nie  zaśmieca, dba o czystość w miejscu pobytu oraz porządek w szatni. Reaguje na uwagę zwróconą w sprawie wyglądu bądź porządku.

AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA

a – Sporadycznie indywidualnie bądź grupowo uczestniczy w konkursach, akcjach organizowanych przez organy szkolne.
b – Nie bierze udziału w promowaniu szkoły, ale dba swoją postawą o dobre imię szkoły.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM

a – Bierze udział w życiu klasy i szkoły, stara się wywiązać z powierzonych mu zadań,
b – Bierze udział we współprzygotowaniu klasowej lub ogólnoszkolnej imprezy, poprawnie wypełniając zlecone zadania, na miarę swoich możliwości.
c – W stosunku do oczekiwań szkoły oraz własnych możliwości intelektualnych, wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest umiarkowane.
d – Uczeń uczestniczy w zajęciach rozwijających zdolności i zainteresowania; zazwyczaj dotrzymuje terminów.
e – W codziennym postępowaniu stara się postępować zgodnie z przyjętymi normami życia społecznego i obowiązującymi normami etycznymi. Jest koleżeński, stara się współpracować w zespole. Reaguje na zwróconą uwagę.

SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA

a – Czasami bywa do lekcji nieprzygotowany.
b – W stosunku do oczekiwań szkoły wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest umiarkowane, nie w pełni wykorzystuje swoje możliwości intelektualne. Sporadycznie bierze czynny udział w zajęciach.
c – Uczeń ma w terminie usprawiedliwione nieobecności i spóźnienia. Czasami podejmuje indywidualne, bądź grupowe zobowiązania, stara się im sprostać na miarę swoich możliwości.

FREKWENCJA

Uczeń ma nieliczne usprawiedliwione spóźnienia w semestrze.

Librus – uczeń musi osiągnąć limit punktów w zakresie zachowania dobrego 150 – 179 pkt

UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt może uzyskać ocenę dobrą w danym semestrze.

§ 9
SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ POPRAWNĄ


TAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

a – Czasami nietaktownie i niegrzecznie zachowuje się w czasie różnych zajęć organizowanych w ramach pracy szkoły. Dość często przeszkadza innym uczniom w nauce i nauczycielowi w prowadzeniu lekcji.
b – Zachowanie ucznia stwarza okazjonalnie poczucie zagrożenia dla bezpieczeństwa innych. Bywa pogardliwy wobec innych, opryskliwy.
c – Nie zawsze dba o kulturę słowa, zdarza mu się używać wulgaryzmów w rozmowach z rówieśnikami, a czasami także z osobami dorosłymi.
d – Dopuszcza się niszczenia mienia, w tym mienia szkoły, jednak naprawia straty. Często nie dba o porządek, czystość otoczenia, zdarza mu się nie zmieniać obuwia.
e – Często nie dba o swój wygląd istotny w codziennym i uroczystym życiu szkoły, o higienę osobistą.

AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA

a – Nie wykazuje aktywności pozalekcyjnej bądź pozaszkolnej.
b – Jego zachowanie, postawa, stosunek do obowiązków szkolnych i wymagań nie sprzyja wizerunkowi szkoły.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM

a – Uczeń wykazuje obojętność na sprawy życia klasy i szkoły. Unika przyjęcia dodatkowych obowiązków. Nie w pełni wywiązuje się z powierzonych mu prac i zadań.
c – Wkład pracy i zaangażowanie ucznia w przygotowanie imprezy klasowej bądź szkolnej jest niewielkie i rzadko widoczne.
d – Uczeń czasem przejawia własne zainteresowania (rozmowa z nauczycielem, korzystanie z biblioteki szkolnej). Unika podejmowania dodatkowych zadań i obowiązków ( indywidualnych bądź grupowych). Rzadko wykonuje je dobrze, często nie dotrzymuje ustalonych terminów.
e – Bywa pogardliwy wobec innych, opryskliwy, kłamie, Uczeń nie chce współpracować z kolegami i nauczycielami. Bywa, że nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Nierzadko wywiera zły wpływ na środowisko szkolne, często nie przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, Statutu, regulaminów, zarządzeń.

SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA

a – Często nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.
b – Nie wykazuje pilności. W niewielkim zakresie wykorzystuje swoje możliwości intelektualne. Jest bierny podczas zajęć – czasami je ignoruje.
c – Od czasu do czasu ma w terminie nieusprawiedliwione nieobecności i spóźnienia. Często nie wywiązuje się z obowiązków powierzonych mu w szkole. Niekiedy dotrzymuje terminów. Rzadko podejmuje drobne dodatkowe prace i działania, nie zawsze właściwe je kończy.

FREKWENCJA

Uczeń ma sporo niczym nie usprawiedliwionych spóźnień.

Librus – uczeń osiąga limit punktów w zakresie zachowania poprawnego – 100 – 149 pkt

UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt może uzyskać ocenę poprawną w danym semestrze.

§ 10
SYLWETKA UCZNIA OTRZYMUJĄCEGO OCENĘ NIEODPOWIEDNIĄTAKT I KULTURA W STOSUNKACH Z LUDŹMI

a – Nagminnie nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.
b – Najczęściej ignoruje zajęcia ( zajmuje się czym innym).W nauce nie wykazuje pilności, nie chce korzystać z pomocy koleżeńskiej oraz form indywidualnej pomocy oferowanej przez nauczyciela. Lekceważy swoje obowiązki szkolne, np. poprawienie ocen.
c – Nie przejmuje się terminami, lekceważy i nie wykonuje wielu obowiązków szkolnych. Nie podejmuje dodatkowych zadań.

AKTYWNOŚĆ POZASZKOLNA

a – Lekceważy pożyteczną aktywność szkolną i pozaszkolną.
b – Jest negatywnie nastawiony do szkoły. Jego zachowanie, postawa, stosunek do obowiązków szkolnych i wymagań niszczą dobry wizerunek szkoły. Jest negatywnie nastawiony do działań promujących szkołę.

ZAANGAŻOWANIE W ŻYCIE SZKOŁY, KLASY I PRACA NAD WŁASNYM ROZWOJEM

a – Uczeń nie bierze udziału w życiu klasy i szkoły. Nie wykonuje powierzonych 1 – naganne prac i zadań, nie podejmuje dobrowolnych zadań.
c – Wkład pracy i zaangażowanie ucznia jest niezauważalne.
d – Uczeń z zasady nie podejmuje dodatkowych zadań i nie przyjmuje na siebie dodatkowych obowiązków, nie przejawia własnych zainteresowań, nie rozwija swych uzdolnień. Ignoruje ten zakres aktywności. Nie dotrzymuje ustalonych terminów,
e – Cechuje go poczucie bezkarności. Z reguły nie zmienia swojej postawy mimo zwracanych uwag. Wywiera zły wpływ na środowisko szkolne. Nie przestrzega zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych, Statutu, regulaminów, zarządzeń itp.
f – więcej niż raz stwierdzono u ucznia takie zachowania jak: palenie papierosów, picie alkoholu, zażywanie środków odurzających

SUMIENNOŚĆ I OBOWIĄZKOWOŚĆ UCZNIA

a – Nagminnie nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych.
b – Najczęściej ignoruje zajęcia ( zajmuje się czym innym). W nauce nie wykazuje pilności, nie chce korzystać z pomocy koleżeńskiej oraz form indywidualnej pomocy oferowanej przez nauczyciela. Lekceważy swoje
obowiązki szkolne, np. poprawienie ocen.
c – Nie przejmuje się terminami, lekceważy i nie wykonuje wielu obowiązków szkolnych. Nie podejmuje dodatkowych zadań.

FREKWENCJA

Uczeń ma liczne, niczym nie usprawiedliwione spóźnienia.

Librus – uczeń osiąga limit punktów w zakresie zachowania nieodpowiedniego 0 – 99 pkt

UWAGA! Jeżeli uczeń posiada podpisany kontrakt może uzyskać ocenę nieodpowiednią w danym semestrze.