Statut Społecznego Przedszkola

STATUT
SPOŁECZNEGO PRZEDSZKOLA

BIAŁOSTOCKIEGO TOWARZYSTWA OŚWIATOWEGO


ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

1. Placówka nosi nazwę: Społeczne Przedszkole Białostockiego Towarzystwa Oświatowego
2. Siedziba placówki:15-809 Białystok ul. Kalinowa 5
3. Organem prowadzącym jest  Białostockie Towarzystwo Oświatowe
4. Nadzór pedagogiczny nad placówką sprawuje  Podlaski  Kurator Oświaty Białymstoku
5. Ilekroć w niniejszym statucie będzie mowa o placówce  lub przedszkolu  należy przez to rozumieć  Społeczne Przedszkole BTO.
6.Placówka dostępna jest dla wszystkich dzieci, którzy pragną w niej realizować swą naukę,  zainteresowania i akceptują jej statut. Dotyczy to również, w miarę możliwości przedszkola, dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.
7.W przedszkolu mogą być prowadzone oddziały integracyjne.

§ 2

1. Placówka działa na podstawie:
1) Ustawy o systemie oświaty z dnia 07. 09. 1991 r. art. 82-90 ( Dz. U. Nr 95/91 z późniejszymi zmianami ).
2) Kodeksu Pracy  
3) Niniejszego statutu.
4) Podstawy programowej wychowania w przedszkolu.
2. Statut został nadany przez organ prowadzący – Białostockie Towarzystwo Oświatowe Uchwałą Zarządu z dnia 16 maja 2006 r.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA PLACÓWKI

§ 3

1. Placówka realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty oraz  przepisach wydanych na jej podstawie, a w szczególności podstawie programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15.02.1999 r. Dz. U. Nr 14, poz. 129; Dz. U. Nr 60, poz. 642; Dz. U. Nr 2 z 2000 r., poz. 20 z późniejszymi zmianami ).
2. Głównym zadaniem placówki jest:
1) wspomaganie indywidualnego rozwoju każdego dziecka,
2) sprawowanie opieki nad wychowankami, zapewnienie im bezpiecznych warunków pobytu,
3) rozwijanie w ramach istniejących możliwości zainteresowań, uzdolnień i talentów dzieci,
4) umożliwianie dzieciom uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych,
5) współdziałanie z rodzicami wychowanków w zakresie niezbędnym dla ich rozwoju,
6) organizowanie prawidłowej opieki nad dzieckiem  odpowiednio do jego potrzeb z uwzględnieniem możliwości placówki,
7) przygotowanie dzieci do nauki w szkole.
3. Realizując powyższe zadania placówka:
1) zapewnia opiekę i wspomaga rozwój dziecka,
2) rozpoznaje i uwzględnia indywidualne potrzeby dzieci, troszczy się o zapewnienie im równych szans, umacnia wiarę we własne siły i możliwość osiągania sukcesów,
3) stwarza warunki do rozwoju samodzielności wychowanków, dążenia do osiągania celów, do podejmowania odpowiedzialności za siebie i za najbliższe otoczenie oraz własne postępowanie,
4) stara się rozwijać wrażliwość moralną dzieci, uczyć odróżniania dobra i zła,
5) kształtuje umiejętność obserwacji otaczającego środowiska, ułatwia rozumienie prostych zjawisk zachodzących w otoczeniu dziecka,    
6) zachęca dzieci do wyrażania swych uczuć, do otwartego kontaktu z rówieśnikami i dorosłymi,
7) rozbudza ciekawość poznawczą, zachęca do aktywności badawczej i wyrażania własnych myśli i przeżyć,
8) rozwija wrażliwość estetyczną, wyobraźnię i fantazję dzieci,
9) tworzy warunki harmonijnego rozwoju fizycznego dzieci, uczy bezpiecznych i pro zdrowotnych zachowań,
10) zapewnia realizację programu nauczania zgodnie z podstawą programową.
4. Placówka zapewnia opiekę, zmierza do wychowania i uczenie się dzieci w atmosferze akceptacji i bezpieczeństwa oraz tworzy warunki umożliwiające dzieciom osiągnięcie dojrzałości szkolnej.
5. W celu pełnego rozwoju swych wychowanków, oraz poszerzenia swej statutowej działalności,  placówka może współpracować z innymi przedszkolami, uczelniami, stowarzyszeniami zajmującymi się działalnością edukacyjną, kulturalną, wychowawczą oraz organizacjami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.

§ 4

1. Szczegółowe zadania placówki i sposób ich realizacji zawarte są w programie rozwoju placówki oraz opracowanych co roku planach działania.


§ 5

1. Placówka sprawuje opiekę nad dziećmi w sposób dostosowany do wieku dziecka i jego potrzeb rozwojowych z uwzględnieniem warunków lokalowych, ekonomicznych i technicznych i administracyjnych.
1) zapewnia dzieciom bezpośrednią i stałą opiekę w czasie pobytu w budynku placówki oraz w trakcie zajęć poza terenem placówki,
2) wspomaga i ukierunkowuje rozwój dziecka z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwoju w relacjach społeczno-kulturowych i przyrodniczych,
3) umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej,
4) stosuje przepisy bhp i p.poż.
5) współdziała z rodziną poprzez wspomaganie rodziny w wychowaniu dzieci,
6) rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dziecka, w miarę potrzeb podjęcia wczesnej interwencji specjalistów oraz w przygotowaniu dziecka do nauki w szkole,
7) współpracuje z poradnią psychologiczno-pedagogiczną zapewniając w miarę potrzeb specjalistyczną konsultację i pomoc na odrębnych zasadach.

ROZDZIAŁ III
ORGAN PROWADZĄCY SZKOŁĘ.

§ 6

1.Organem prowadzącym przedszkole jest Białostockie Towarzystwo Oświatowe, zwane później BTO, z którego na walnym zebraniu wyłaniany jest Zarząd.
2.Zarząd kieruje działalnością BTO oraz w szczególności:
1) nadaje statut,
2)powołuje i odwołuje dyrektora,
3)ustala wysokość czesnego i innych opłat,
4)rozstrzyga ewentualne spory między organami placówki a dyrektorem,
5)zatwierdza uchwały Rady Pedagogicznej w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych,
6)określa pensum godzin nauczyciela,
7)zatwierdza arkusz organizacyjny.
3. Szczegółowe zasady pracy BTO określone są odrębnym statutem.

ORGANY PRZEDSZKOLA I ICH KOMPETENCJE

§ 7

1. Organami przedszkola  są:
1)  Dyrektor Przedszkola
2) Rada Pedagogiczna
3) Rada Rodziców wchodząca w skład Rady Szkoły Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO

DYREKTOR

§ 8

1. Dyrektor Przedszkola jest  jednocześnie Dyrektorem Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO i jest zatrudniany i zwalniany przez Towarzystwo.                                                                               
2. Dyrektor Przedszkola jest zobowiązany i  uprawniony do:
1) kierowania  bieżącą działalnością przedszkola, reprezentowania go na zewnątrz,
2) zatrudniania  i zwalniania  personelu przedszkola,
3) realizowania założeń i koncepcji przedłożonych przez Kuratorium Oświaty, organ prowadzący Przedszkole oraz Radę Pedagogiczną,
4) zapewnienia  bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce a także w zajęciach organizowanych poza  placówką,
5) sprawowania nadzoru pedagogicznego zgodnie z obowiązującymi przepisami,
6) sprawowania  opieki nad dziećmi oraz stwarzania warunków ich harmonijnego rozwoju
7) podejmowania decyzji o przyjęciu lub skreśleniu dziecka z przedszkola w czasie roku szkolnego po zaopiniowaniu przez radę pedagogiczną

RADA PEDAGOGICZNA

§ 9

1. Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem przedszkola
2. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w przedszkolu.
3. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest dyrektor.
4. Przewodniczący przygotowuje i prowadzi zebrania rady pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z regulaminem rady.
5. Rada pedagogiczna działa na podstawie zatwierdzonego przez siebie regulaminu.
6. W posiedzeniach rady pedagogicznej mogą uczestniczyć z głosem doradczym specjaliści i goście zaproszeni przez dyrektora.
7. Uchwały rady pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej połowy liczby jej członków,
8. Rada pedagogiczna zbiera się na obowiązkowych zebraniach zgodnie z zarządzeniami dyrektora
9. Posiedzenia rady pedagogicznej są protokołowane.
10.Członków rady pedagogicznej obowiązuje zachowanie tajemnicy służbowej dotyczącej uchwał, wniosków i spostrzeżeń z posiedzenia rady. Informacje dotyczące bezpośrednio dziecka mogą być udzielane tylko rodzicom lub prawnym opiekunom dziecka.

§ 10

1. Do kompetencji  rady pedagogicznej należy w szczególności:
1) planowanie i organizowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej,
2) podejmowanie uchwał w sprawie innowacji, eksperymentów pedagogicznych w przedszkolu,
3) zatwierdzanie regulaminu pracy rady pedagogicznej,
4) podejmowanie decyzji w sprawach skreślenia dziecka z listy,
5) ustalenie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli.
2. Rada pedagogiczna opiniuje arkusz  organizacyjny  pracy placówki
3. Zadaniem rady pedagogicznej jest:
1) poszukiwanie odpowiednich rozwiązań metodycznych,
2) pomoc koleżeńska w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych,
3) planowanie i prowadzenie zajęć otwartych dla rodziców i nauczycieli.
4. Członkowie rady pedagogicznej mają obowiązek:
1) rzetelnie realizować zadania dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze placówki,
2) aktywnie uczestniczyć w zebraniach rady pedagogicznej,
3) współdziałać i tworzyć atmosferę życzliwości,
4) składać przed radą pedagogiczną sprawozdania z realizacji przydzielonych zadań,
5) przestrzegać uchwał i postanowień rady pedagogicznej.

RADA RODZICÓW- RADA SZKOŁY

§ 11

1.W skład Rady Rodziców wchodzą reprezentanci rodziców (po 1 z oddziału) oraz  nauczyciel i dyrektor.
2. Rada Rodziców wchodzi w skład Rady Zespołu Szkół Społecznych nr 3 BTO.
3. Przedstawiciele  rodziców wybierani są spośród rodziców danego oddziału w głosowaniu, zwykłą większością głosów, na pierwszym zebraniu rodziców na początku roku szkolnego, przy obecności co najmniej połowy rodziców.
4. Przedstawiciel kadry pedagogicznej wybierany jest na sierpniowym posiedzeniu Rady Pedagogicznej w jawnym głosowaniu, zwykła większością głosów, przy obecności co najmniej połowy Rady Pedagogicznej
5. Szczegółowe zasady wyboru przedstawicieli do Rady Szkoły i tryb pracy Rady Szkoły określa jej regulamin.
7. Organ prowadzący jest zobowiązany do zwołania zebrania rodziców w celu podjęcia przez nich decyzji o powołaniu Rady Szkoły, a po jej powołaniu organ prowadzący jest zobowiązany do opracowania pierwszego regulaminu Rady Szkoły.
8. Kadencja Rady Szkoły trwa trzy lata. Dopuszcza się dokonywanie corocznej zmiany jednej trzeciej składu Rady.
9. Kompetencje Rady Szkoły:
1)występowanie do dyrektora i innych organów placówki, organu prowadzącego placówkę oraz organu prowadzącego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły,
2)opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania przedszkola,
3)opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora placówki,
4)opiniowanie szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
5)opiniowanie pracy nauczycieli ubiegających się o kolejny stopień awansu zawodowego

ZASADY WSPÓŁDZIAŁANIA ORGANÓW SZKOŁY ORAZ SPOSÓB ROZWIĄZYWANIA SPORÓW MIEDZY NIMI.

§ 12

1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest dyrektor, który zapewnia wszystkim możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.
2. Wszystkie organy współdziałają ze sobą w sprawach opieki, kształcenia i wychowywana dzieci.
3.Organy placówki, z własnej inicjatywy lub na wniosek władz BTO, mają prawo wyrażania opinii i składania wniosków w każdej sprawie, dotyczącej przedszkola i przedstawiania ich właściwym adresatom.
4.Organy placówki (z wyjątkiem dyrektora) nie mogą reprezentować przedszkola na zewnątrz.
5.Każdy z organów placówki ma zapewnioną możliwość działania i podejmowania decyzji w granicach kompetencji określonych w statucie przedszkola.
6.W sprawach spornych między organami placówki negocjatorem jest dyrektor przedszkola. W przypadku sprawy spornej przekazuje sprawę do rozstrzygnięcia organowi prowadzącemu.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

§ 13

1. Społeczne Przedszkole BTO jest placówką wielooddziałową zlokalizowaną w jednym budynku.
2. Podstawową jednostką organizacyjną placówki jest oddział złożony z dzieci zgrupowanych według zbliżonego wieku, z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
3. Liczba dzieci uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie może przekraczać 20 dzieci.
4. Praca wychowawczo-dydaktyczna i opiekuńcza prowadzona jest w oparciu o podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego.
5. Zapewnia się dzieciom możliwość udział w zajęciach dodatkowych
6. Rodzaj zajęć dodatkowych, ich częstotliwość i forma organizacyjna uwzględnią w szczególności potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci oraz zależą od wyboru rodziców, a także od poniesienia przez rodziców / prawnych opiekunów / ewentualnych kosztów zajęć dodatkowych.
9. Organizacja i terminy zajęć dodatkowych ustalane są przez dyrektora placówki.
10. Placówka może rozszerzać ofertę opiekuńczą i edukacyjną w zależności od potrzeb i swoich możliwości.
11. Placówka w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla wychowanków.
12. Placówka może organizować dla wychowanków różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
13.Godzina zajęć w przedszkolu trwa 60 minut,
14.Czas trwania zajęć dydaktyczno-wychowawczych wynosi 30 minut.
15. Przedszkole prowadzi rekrutację w oparciu o zasadę pełnej dostępności.
16.Dyrektor w porozumieniu z radą Pedagogiczną może podjąć decyzję o skreśleniu dziecka z przedszkola w następujących przypadkach:
1) zalegania z odpłatnością za okres powyżej trzech miesięcy,
2) nieprzestrzegania przez rodziców niniejszego statutu,
3) nieprzestrzegania przez dziecko norm współżycia w grupie.

ROZDZIAŁ V
FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI PRZEDSZKOLA

§ 14

1. Przedszkole finansowane jest:
1) przez rodziców z czesnego i wpisowego wnoszonego przez rodziców. Wpisowe wpłacane jest przy zapisywaniu dziecka do Przedszkola. W przypadku rezygnacji dziecka z przedszkola nie podlega ono zwrotowi. Czesne jest opłacane za 12 miesięcy w roku w wysokości i terminach zgodnych z zawartą umową. Czesne w czasie nieobecności dziecka nie podlega zwrotowi. Wysokość opłat wnoszonych przez rodziców jest ustalana przez Zarząd BTO i dyrektora i opiniowana przez Radę Szkół.
2) budżetu gminy – w postaci dotacji na częściowe pokrycie utrzymania dziecka
2. Placówka może otrzymywać darowizny oraz prowadzić pomocniczą działalność gospodarczą w celu pozyskania dodatkowych środków.
3. Placówka prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.


ROZDZIAŁ VI
NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY PLACÓWKI

§ 15

1. W placówce zatrudnieni są nauczyciele,  pracownicy administracji i obsługi.
2. Każdy pracownik zna i respektuje Prawa Dziecka.
3. Zasady zatrudniania i wynagradzania pracowników określa regulamin pracy i regulamin wynagradzania.
4. Pracowników zatrudnia i zwalnia, z zachowaniem przepisów Kodeksu pracy, dyrektor.
6. Pracownicy placówki mają prawo do urlopu zgodnie z kodeksem pracy.
7. Prawa i obowiązki pracownicze regulują przepisy kodeksu pracy.

§ 16

1. Nauczyciele zatrudnieni w placówce posiadają kwalifikacje zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Nauczyciele prowadzą pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z obowiązującymi programami nauczania, odpowiadają za jakość i wyniki tej pracy.
3. Nauczyciele otaczają opieką każdego z wychowanków i utrzymują kontakt z rodzicami w celu:
1) poznania i uwzględniania potrzeb rozwojowych dzieci,
2) włączania rodziców w działalność placówki,
3) udzielania rodzicom wsparcia i pomocy w sprawach wychowawczych.
4. Do zakresu zadań nauczycieli należy:
1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno - wychowawczej zgodnie z obowiązującym programem, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
2) wspieranie rozwoju dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
3) odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci w czasie ich pobytu w placówce,
4) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji w sposób przyjęty w placówce i poza jej terenem w czacie wycieczek i spacerów, itp.,
5) stosowanie odpowiednich metod nauczania i wychowania,
6) współpraca ze specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc psychologiczno – pedagogiczną, zdrowotną itp.,
7) planowanie własnego rozwoju zawodowego – systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego,
8) dbałość o warsztat pracy przez gromadzenie pomocy naukowych oraz troska o estetykę pomieszczeń,
9) eliminowanie przyczyn niepowodzeń dzieci,
10) współdziałanie z rodzicami (prawnymi opiekunami) w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem praw rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań wynikających w szczególności z podstawy programowej wychowania w przedszkolu i realizowanego programu nauczania w danym oddziale i uzyskiwania informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju,
11) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej (dziennik, miesięczny plan pracy) zgodnie z obowiązującymi przepisami,
13) realizacja zaleceń dyrektora i osób kontrolujących,
14) czynny udział w pracach rady pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał,
15) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym, kulturalnym lub rekreacyjno – sportowym,
16) realizacja wszystkich innych zadań zleconych przez dyrektora, wynikających z bieżącej działalności placówki
17) otoczenie szczególna opieką dzieci niepełnosprawnych, przeżywających trudności osobiste i rodzinne,
18) punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć oraz rzetelne pełnienie dyżurów na przerwach,
19)być na terenie placówki w czasie ogólnoszkolnych spotkań z rodzicami,
20)być z dziećmi w trakcie zajęć ( opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela np. wyjście w trakcie zajęć, jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad oddziałem przejmie w tym czasie inny nauczyciel),
5. Nauczyciel ma prawo do:
1) tworzenia autorskich programów w uzgodnieniu z radą pedagogiczną i za zgodą dyrektora,
2) decydowania o podręcznikach i stosowanych środkach dydaktycznych,
3) korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony dyrektora, rady pedagogicznej, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo – oświatowych.

§ 17

1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1)udzielanie dzieciom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych na tle niepowodzeń szkolnych,
2)przeciwdziałanie różnym formom niedostosowania społecznego dzieci,
3)organizowanie różnych form terapii dla dzieci z objawami niedostosowania społecznego i różnej niepełnosprawności,
4)rozpoznawanie warunków życia i nauki dzieci  z trudnościami dydaktycznymi w ścisłej współpracy z wychowawcami klas,
5)udzielanie porad rodzicom w rozwiązywaniu trudności wychowawczych,
6)występowanie z wnioskami w sprawach związanych z dziećmi i ich rodzicami do sądu rodzinnego i policji oraz innych instytucji zajmujących się profilaktyką patologii społecznych i pomocą społeczną,
7)sporządzanie na wniosek sądu opinii o uczniach, we współpracy z wychowawcą klasy,
8)koordynowanie prac z zakresu profilaktyki społecznej i zdrowotnej,
9)dokonywanie przynajmniej raz do roku, we współpracy z nauczycielem prowadzącym oddział, analizy sytuacji wychowawczej przedszkola oraz analizy przyczyn niepowodzeń dzieci w placówce i przedstawianie ich Radzie Pedagogicznej,
10)systematyczne i rzetelne prowadzenie dokumentacji swojej działalności,

§ 18

1. Dyrektor powierza każdemu pracownikowi zakres obowiązków. Odpis zakresu obowiązków umieszczony jest w teczce akt osobowych każdego pracownika.


ROZDZIAŁ VII
WYCHOWANKOWIE PLACÓWKI

§ 19

1. Do placówki uczęszczają dzieci  5 i 6 letnie
2. Dzieci w placówce mają wszystkie prawa wynikające z Konwencji Praw Dziecka, a w szczególności do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo-wychowawczo-dydaktycznego i zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej,
2) szacunku dla wszystkich jego potrzeb, życzliwego i podmiotowego traktowania,
3) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej,
4) poszanowania jego godności osobistej,
5) poszanowania własności,
6) opieki i ochrony,
7) partnerskiej rozmowy na każdy temat,
8) akceptacji jego osoby, takim jakim jest,
9) aktywnej, serdecznej miłości i ciepła,
10) spokoju i samotności gdy tego potrzebuje,
11) indywidualnego procesu rozwoju i własnego tempa tego rozwoju,
12) pomocy i ochrony przy pokonywaniu przeżyć związanych z przykrymi i dotkliwymi zdarzeniami.
3. Przy respektowaniu ich praw przyzwyczajamy dzieci do:
1) aktywności, twórczości, eksperymentowania,
2) samodzielności w podejmowaniu zadań, w dokonywaniu wyborów,
3) zaradności wobec sytuacji problemowych,
4) działania zespołowego z rówieśnikami, młodszymi i starszymi kolegami,
5) poznawania swoich możliwości i ograniczeń, akceptacji siebie i innych,
6) tolerancji, otwartości wobec innych,
7) bycia z innymi i dla innych pomocnym,
8) przestrzegania zasad bezpiecznego pobytu w przedszkolu - własnego i innych.

§20

1. Dzieci powinny być przyprowadzane i odbierane z placówki osobiście przez rodziców ( prawnych opiekunów), bądź inne osoby (pełnoletnie) upoważnione przez rodziców.
2. Pisemne upoważnienie powinno zawierać imię i nazwisko osoby upoważnionej, numer i serię dowodu osobistego osoby wskazanej przez rodziców.
3. Dziecko może być odebrane przez osobę upoważnioną tylko za okazaniem dokumentu tożsamości.
4. Rodzice (prawni opiekunowie) przejmują odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka odbieranego z placówki przez upoważnioną przez nich osobę.

§21

1. Wychowankowie placówki ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków na koszt rodziców.

ROZDZIAŁ VIII
RODZICE WYCHOWANKÓW

§ 22

1. Do podstawowych obowiązków rodziców dziecka należy:
1) przestrzeganie niniejszego statutu,
2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z placówki przez rodziców lub przez upoważnioną przez rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo,
3) terminowe uiszczanie odpłatności za pobyt dziecka w placówce,
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w placówce

§ 23

1. Rodzice i nauczyciele zobowiązani są współdziałać ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określenia drogi jego indywidualnego rozwoju,
2. Rodzice maja prawo do:
1) zapoznania się z programem oraz zadaniami wynikającymi z programu rozwoju placówki i planów pracy w danym oddziale,
2) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat postępów, sukcesów i niepowodzeń swojego dziecka,
3) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli i specjalistów w rozpoznawaniu przyczyn trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy,
4) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz dyrektorowi wniosków z obserwacji pracy placówki,
5) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy placówki organowi prowadzącemu i nadzorującemu pracę pedagogiczną,
6) przebywania w placówce oraz obserwowania zajęć.

§ 24

1. Rodzice za szczególne zaangażowanie w wspieranie pracy placówki mogą otrzymać na zakończenie roku szkolnego list pochwalny dyrektora i rady pedagogicznej.

§ 25

1. Spotkania z rodzicami w celu wymiany informacji oraz dyskusji na tematy wychowawcze organizowane są w placówce zgodnie z harmonogramem współpracy z rodzicami.

§ 26
1. Formy współpracy placówki z rodzicami:
1) zebranie grupowe,
2) konsultacje i rozmowy indywidualne z dyrektorem, nauczycielem,
3) pedagogizacja rodziców,
4) zajęcia otwarte,
5) wspólne imprezy połączone z prezentacją umiejętności dzieci,
6) spotkania integracyjne, festyny.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 27

1. Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności – dzieci, nauczycieli, rodziców, pracowników obsługi i administracji.
2. Pracownicy własnoręcznym podpisem przyjmują do wiadomości treść niniejszego statutu.


§ 28

Statut może być znowelizowany przez Zarząd BTO, wchodzący w skład Rady Szkoły. Propozycje zmian może wnosić Rada Rodziców, Rada Pedagogiczna, Dyrektor.  Wszelkie zmiany statutu wymagają formy pisemnej i podania do wiadomości publicznej dla całej społeczności placówki.


§ 29

W sprawach nieuregulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Pracy i Kodeksu Cywilnego.

§ 30

Tekst jednolity statutu wchodzi w życie z  dniem nowelizacji 15 czerwca 2007 roku, przyjęty uchwałą Zarządu BTO.